Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘enzym’

Podgląd: Trzeźwość w pigułce

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­pre­zie i wy­pi­łeś kilka drin­ków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­ko­hol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po uda­nej za­ba­wie, za­żyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wró­cić do stanu trzeź­wo­ści? Jak prze­ko­nują ame­ry­kań­scy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce bę­dzie to moż­liwe. Ich po­mysł na […]

Podgląd: Jak pokonać czerniaka?

Jak pokonać czerniaka?

Czer­niak jest groźny i czę­sto ba­ga­te­li­zo­wany. Jak go po­ko­nać? Jak zdia­gno­zo­wać? Po­dobno je­ste­śmy bli­sko od­po­wie­dzi na te py­ta­nia. Czer­niak jest naj­bar­dziej za­bój­czą od­mianą raka skóry i mimo, że ry­zyko jego wy­stą­pie­nia ro­śnie z wie­kiem, jest on także po­wszechny wśród lu­dzi mło­dych. Jed­nak być może czeka nas wkrótce re­wo­lu­cja w dia­gno­zo­wa­niu tej od­miany raka. Wszystko wska­zuje na to, że lekarze […]