Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ekran dotykowy’

Podgląd: Anatomia bardzo wirtualna

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do na­uki ana­to­mii zna­lazł się na wy­po­sa­że­niu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­la­cji Me­dycz­nej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w któ­rym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjen­tów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­to­rze am­bu­lansu. To pierw­sze ta­kie urzą­dze­nie w Pol­sce. Z wy­glądu przy­po­mina tra­dy­cyjny stół do sek­cji zwłok. Jego górna płaszczyzna […]

Podgląd: Naukowiec w twojej lodówce

Naukowiec w twojej lodówce

Kom­pu­ter, ko­mórka, kon­sola do gry czy te­le­wi­zor wy­po­sa­żone w bez­prze­wo­dowy in­ter­net stały się rze­czami na tyle po­wszech­nymi, że już nie szo­kują i nie dzi­wią. Ba­da­cze więc przy­stą­pili do sztur­mo­wa­nia kuchni i za­in­te­re­so­wali się tak ba­nal­nymi sprzę­tami jak lo­dówka czy pralka. In­te­li­gentne domy stają się co­raz bar­dziej po­wszechne. Sta­jemy się co­raz bar­dziej wy­godni i co­raz bar­dziej „sie­ciowi”. Jed­nak nie­które domowe […]