Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dzieło’

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Tho­mas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nie­nie na dwa typy kul­tury. Pierw­szy z nich zwy­kło się na­zy­wać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, ni­ska, ma­sowa (dla uprosz­cze­nia po­mińmy róż­nice mię­dzy tymi przy­miot­ni­kami). Opo­zy­cję taką za­zwy­czaj odczuwamy […]