Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dziecko’

Kreatywność Polaków

We Wro­cła­wiu działa pręż­nie kla­ster Cre­ati­vro, bę­dący ini­cja­tywą władz miej­skich, które do­ce­niły po­ten­cjał kre­atywny twór­ców ani­ma­cji, gier, apli­ka­cji mo­bil­nych. Do grona człon­ków kla­stra do­łą­czyła też szkoła wyż­sza z pręż­nym Za­kła­dem No­wych Me­diów. O wy­zwa­niach i suk­ce­sach roz­ma­wiamy z Ar­tu­rem Ja­skól­skim, pre­ze­sem Can«t Stop Ga­mes i Zie­mo­wi­tem Po­nie­wie­skim, wi­ce­pre­ze­sem Ca­n’t Stop Ga­mes i człon­kiem Rady Dy­rek­to­rów kla­stra Cre­ati­vro. Jak do­szlo do powstania […]

Miejsce gier w kulturze i społeczeństwie

Na py­ta­nia od­po­wiada Sta­ni­sław Kraw­czyk, dok­to­rant w In­sty­tu­cie So­cjo­lo­gii UW, uczest­nik zjaz­dów mi­ło­śni­ków fan­ta­styki i gier fa­bu­lar­nych itd. Od 2009 roku re­da­guje rocz­nik o grach Homo Lu­dens. Jaką rolę od­gry­wały gry jesz­cze w epo­kach przed­kom­pu­te­ro­wych? Czy tylko forma za­ba­wowa, roz­ryw­kowa, czy też pełni inne funk­cje? Roz­rywka, przy­jem­ność – to do­bre pierw­sze sko­ja­rze­nia, ale na tym istot­nie sprawa się nie […]

Dokąd zmierzają gry?

Tego chyba nie wie nikt. Bo gdyby wie­dział, to byłby już bar­dzo bo­ga­tym czło­wie­kiem. Można się jed­nak po­ku­sić o przed­sta­wie­nie kilku ogól­nych ten­den­cji. Przede wszyst­kim można przy­jąć czarny, mroczny sce­na­riusz. Ry­nek gier wi­deo bę­dzie dą­żył do oli­go­polu. Mali i średni wy­dawcy zo­staną wy­cięci w pień i wy­koń­czeni lub po pro­stu wy­ku­pieni przez gi­gan­tów, ta­kich jak Nin­tendo, Atari (dawne Infogrames), […]

Polska mistrzem świata w produkcji gier wideo?

Nie po­szło nam na Euro 2012, nie po­szło rów­nież na igrzy­skach w Lon­dy­nie. Ale jest jedna dys­cy­plina, nie­stety jesz­cze nie­olim­pij­ska, w któ­rej zbli­żamy się do świa­to­wej czo­łówki. Po­woli, bo po­woli, ale jed­nak zbli­żamy. To pro­duk­cja gier wi­deo. Na po­czątku był chaos. Chaos na­zy­wał się pol­skim ryn­kiem gier wi­deo. Były one two­rzone przez za­pa­leń­ców w mrocz­nych cze­lu­ściach aka­de­mi­ków przy polskich […]

Zbadać grę

Bar­tosz Do­lań­ski – dok­tor nauk o kul­tu­rze fi­zycz­nej i tre­ner I klasy w piłce noż­nej – zba­dał spraw­ność dzia­ła­nia pił­ka­rzy gra­ją­cych na róż­nych po­zy­cjach. Prze­ana­li­zo­wał klatka po klatce na­gra­nia wi­deo z 21 me­czów fi­na­ło­wych i pół­fi­na­ło­wych mi­strzostw Eu­ropy i świata, oce­nia­jąc grę pił­ka­rzy. Pod­py­ta­li­śmy go o spo­sób, w jaki pro­wa­dził ba­da­nia i wnio­ski, do któ­rych do­szedł. Maja Bier­nacka: Piłkę nożną tre­no­wał Pan od dziecka. Jak […]

Podgląd: Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Czarną kartą w hi­sto­rii gier są gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ich przy­kła­dem jest gra Jagd auf Koh­len­klau („Po­lo­wa­nie na zło­dzieja wę­gla”). Wy­ko­rzy­sty­wano ją w ra­mach kam­pa­nii pro­pa­gan­do­wej, która miała za­chę­cać miesz­kań­ców Rze­szy do oszczę­dza­nia ener­gii. W trak­cie wojny wy­pro­du­ko­wano około czte­rech mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy tej gry! Ty­tuł pro­duktu na­wią­zy­wał do Koh­len­klau, iko­nicz­nej w Niem­czech ka­ry­ka­tu­ral­nej fi­gury zło­dzieja wę­gla. Gra kończyła […]

Podgląd: Gry i ich fani

Gry i ich fani

Jedną z cie­kaw­szych gier plan­szo­wych, które po­wstały w ostat­nim cza­sie, jest Bat­tle­star Ga­lac­tica firmy Fan­tasy Fli­ght Ga­mes. Te­ma­tem roz­grywki jest ucieczka nie­do­bit­ków ludz­kiej rasy, po­szu­ku­ją­cych no­wego miej­sca do za­miesz­ka­nia po prze­gra­nej z kre­te­sem woj­nie z in­te­li­gent­nymi ro­bo­tami – cy­lo­nami. Część z tych ostat­nich, za­pro­jek­to­wana na po­do­bień­stwo czło­wieka, ukrywa się na stat­kach ko­smicz­nej floty i wy­cze­kuje oka­zji, aby wbić lu­dziom nóż w plecy. […]

Wielki Brat patrzy, czyli gry pod specjalnym nadzorem

Kie­dyś, w cza­sach, które już dziś wy­dają się nie­mal za­mierz­chłe, sprawa była pro­sta. Ku­po­wało się grę, in­sta­lo­wało w do­mo­wym za­ci­szu przy ko­ją­cym szu­mie ”bla­szaka” i można z nią było ro­bić to, na co się tylko miało ochotę. Nie­stety, to już pre­hi­sto­ria od­le­gła ni­czym pi­sa­nie kro­niki ple­mie­nia na ścia­nie ja­skini. Obec­nie wy­dawcy gier wi­deo co­raz moc­niej in­ge­rują w to, co robimy […]

Podgląd: Teatr i nie teatr

Teatr i nie teatr

Do gier fa­bu­lar­nych, o któ­rych pi­sa­li­śmy wcze­śniej, zbli­żony jest inny ro­dzaj roz­grywki: LARP‑y (live ac­tion role-play­­ing ga­mes). Wśród pol­skich na­ukow­ców przy­jął się ter­min za­pro­po­no­wany przez Je­rzego Szeję: te­atralne gry fa­bu­larne. LARP‑y w isto­cie przy­po­mi­nają te­atr. Ina­czej niż w RPG, tu­taj uczest­nicy nie tylko mó­wią, ale też prze­miesz­czają się po prze­strzeni gry. Nie­rzadko rów­nież prze­bie­rają się za od­gry­wane postacie. […]

Podgląd: Gry pokoleniowe

Gry pokoleniowe

„Przed wy­ru­sze­niem w drogę na­leży ze­brać dru­żynę”. Kto z pol­skich gra­czy, któ­rzy do­ra­stali na prze­ło­mie ty­siąc­leci, nie roz­po­zna w tych sło­wach kul­to­wej kwe­stii z Baldur’s Gate II? Kto nie przy­po­mni so­bie głosu Pio­tra Fron­czew­skiego? Ostat­nie lata XX i po­czą­tek XXI wieku były okre­sem po­wsta­wa­nia gier, które dla wielu osób zde­fi­nio­wały ten ro­dzaj roz­rywki. Spójrzmy tylko na ty­tuły z sze­roko ro­zu­mia­nego gatunku […]

Strona 1 z 4 1 2 3 4 Ostatni ›