Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dysk’

Podgląd: Zapisane dane już na wieki bezpieczne?

Zapisane dane już na wieki bezpieczne?

Pliki ze zdję­ciami, mu­zyką czy fil­mami za­pi­su­jemy na róż­nych no­śni­kach, by prze­trwały jak naj­dłu­żej. Czę­sto jed­nak „wy­pa­ro­wują” z płyt CD, pen­dri­ve­wów czy dys­ków twar­dych. Czy jest szansa, że jed­nak prze­trwają? Ile razy zda­rzyło się wam, że utra­ci­li­ście cenne dane z dys­ków, które miały za­pew­nić im nie­śmier­tel­ność? Jedna z ja­poń­skich firm opra­co­wała no­śnik, który ma to po­noć zmie­nić. Ta […]

Podgląd: Wyborcze geny

Wyborcze geny

Czym kie­ru­jemy się pod­czas wy­bo­rów do Par­la­mentu? Prze­ko­nują nas pro­gramy wy­bor­cze, czy kie­ru­jemy się ja­ko­ścią zdjęć na pla­ka­tach? Może o na­szych po­li­tycz­nych sym­pa­tiach de­cy­dują… geny? Choć wy­daje się to mało praw­do­po­dobne, może być jed­nak prawdą, a do­szedł do ta­kich wnio­sków prof. Pe­ter Ha­temi z Pen­n­sy­lva­nia State Uni­ver­sity, na pod­sta­wie ana­lizy za­cho­wań bliź­niąt. Twier­dzi on, że wła­śnie geny mogą de­cy­do­wać o różnym […]

Podgląd: Konkurs i dyski do zgarnięcia!

Konkurs i dyski do zgarnięcia!

Mamy dla was świetną no­winę. Już nie­długo ru­szy na na­szej stro­nie kon­kurs, w któ­rym bę­dzie­cie mo­gli wy­grać po­kaźną ilość dys­ków prze­no­śnych! Do zgar­nię­cia będą 500 gi­gowe dyski prze­no­śne WD Ele­ments. Je­dyne co mu­si­cie zro­bić, to uważ­nie śle­dzić na­szą stronę i w od­po­wied­nim mo­men­cie wy­ka­zać się kre­atyw­no­ścią i po­czu­ciem hu­moru. Start kon­kursu już nie­długo, a w mię­dzy­cza­sie za­chę­camy do obej­rze­nia na­szego no­wego stu­denc­kiego filmu pro­mo­cyj­nego . Wię­cej szczegółów […]