Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘DVD’

Podgląd: Sonety Szekspira zapisane w DNA

Sonety Szekspira zapisane w DNA

Od ja­kie­goś już czasu na­ukowcy eks­pe­ry­men­tują z DNA do za­pisu da­nych. Na ra­zie jest to jesz­cze bar­dzo droga me­toda, ale na­ukowcy mają na­dzieję, że bę­dzie to kie­dyś je­den ze zwy­kłych spo­so­bów prze­cho­wy­wa­nia in­for­ma­cji. Bar­dzo po­jemny i bar­dzo trwały. Teo­re­tycz­nie w jed­nym gra­mie DNA można za­pi­sać rów­no­war­tość 100 mi­liar­dów płyt DVD. Od­czy­ty­wa­nie in­for­ma­cji za­war­tych w DNA jest dość pro­ste. Wyzwaniem […]

Które płyty są najtrwalsze?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Które płyty są najtrwalsze?

Jaka jest trwałość płyt CD?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Jaka jest trwa­łość płyt CD?

Czy proces tłoczenia CD jest kosztowny?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Czy pro­ces tło­cze­nia CD jest kosztowny?

Czy żeby zachować dane na zawsze, musimy je nieustannie przegrywać?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Czy żeby za­cho­wać dane na za­wsze, mu­simy je nie­ustan­nie przegrywać?

Czy proces produkcji płyt różni się zależnie od sposobu zapisu i ich przeznaczenia?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Czy pro­ces pro­duk­cji płyt różni się za­leż­nie od spo­sobu za­pisu i ich przeznaczenia?

Jak nagrać w domu płytę blue-ray lub dvd?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 22 Jak na­grać w domu płytę blue-ray lub dvd?