Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dom’

Czy możliwe jest, żeby domy mieszkalne były ze szkła?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy moż­liwe jest, żeby domy miesz­kalne były ze szkła?

Z czego zazwyczaj budujemy domy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Z czego za­zwy­czaj bu­du­jemy domy?

Audycja 13 – Czy szklane domy mogą się potłuc? Czyli o nowych materiałach w budownictwie

Czy Ste­fan Że­rom­ski miał dar ja­sno­wi­dze­nia? Czy szklane domy na­prawdę są ze szkła? Czym się różni szklana szyba od szkla­nej elewacji?

Podgląd: O tym, jak budowano poznański stadion

O tym, jak budowano poznański stadion

Podgląd: Budowlańcy na trasie

Budowlańcy na trasie

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 4

Shot Naukowy — Odcinek 4

Audycja 8 – Jak przeżyć w mieście, czyli o systemach sterowania ruchem

Jak do­trzeć naj­prost­szą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po dro­dze i nie sto­jąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­no­wać? Dla­czego cza­sem za­miast do domu pro­wa­dzi nas wprost do jeziora?

Jakie oprogramowanie wykorzystywane jest do organizacji e‑studiów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 4 Ja­kie opro­gra­mo­wa­nie wy­ko­rzy­sty­wane jest do or­ga­ni­za­cji e‑studiów?

Zdalne studiowanie

Do­da­tek do au­dy­cji nr 4 Zdalne studiowanie

Audycja 4 – Czy warto wychodzić z domu?

Co da się za­ła­twić nie opusz­cza­jąc wła­snego po­koju? Czy In­ter­net sta­nie się wkrótce pod­sta­wo­wym spo­so­bem ko­mu­ni­ka­cji nie tylko z ludźmi, ale i z instytucjami?

Strona 3 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3