Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dom’

Podgląd: Panienka z okienka

Panienka z okienka

Pa­mię­ta­cie film ro­dzi­mej pro­duk­cji o wdzięcz­nym ty­tule Pa­nienka z okienka? Bo­ha­terka była rów­nie wdzięczna i piękna, a za­ko­chani i pod­ko­chu­jący się w niej pa­no­wie wzdy­chali do niej czule. Jej wi­dok do­da­wał im no­wej ener­gii do ży­cia. Ener­gia z okienka..? Dla­czego by nie? Przez okna ucieka prze­cież dość dużo ener­gii ciepl­nej. By to zmie­nić na­ukowcy wpa­dli na po­mysł, aby prze­kształ­cić je w pa­nele sło­neczne pokrywając […]

Podgląd: Czy zmywarka może zabić?

Czy zmywarka może zabić?

Wy­na­lazki małe i duże sztur­mem zdo­były na­sze kuch­nie. Sprzęt, który jesz­cze kilka lat temu był oznaką luk­susu te­raz spo­wszech­niał na tyle, że nie zwra­camy na niego uwagi. Po­now­nie spoj­rzeli na niego na­to­miast na­ukowcy. Pod lupę i mi­kro­skop wzięli zmy­warki. Po co uży­wać ta­kich in­stru­men­tów by oglą­dać sprzęt który wi­dać go­łym okiem? By przyj­rzeć się jego miesz­kań­com. W […]

Jakie tworzywa sztuczne występują w gospodarstwie domowym?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 26 Ja­kie two­rzywa sztuczne wy­stę­pują w go­spo­dar­stwie domowym?

Czy detergenty są szkodliwe?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 19 Czy de­ter­genty są szkodliwe?

Co jeszcze oprócz detergentów wchodzi w skład proszków do prania?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 19 Co jesz­cze oprócz de­ter­gen­tów wcho­dzi w skład prosz­ków do prania?

Jaka jest historia detergentów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 19 Jaka jest hi­sto­ria detergentów?

Czy to prawda, że niektórych rzeczy nie należy wkładać do mikrofali?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 19 Czy to prawda, że nie­któ­rych rze­czy nie na­leży wkła­dać do mikrofali?

Audycja 19 – Jak zmywa zmywarka? Czyli tajemnice urządzeń domowych

Co to są mi­kro­fale? Jak prze­biega pra­nie? Przyj­rzyj się pracy naj­bar­dziej oczy­sti­wych do­mo­wych sprzętów.

Audycja 15 – Jak się ogrzać, nie paląc?

Czyli o no­wo­cze­snych spo­so­bach na to, żeby nie marznąć.

Audycja 14 – Zadomowić się na ziemi, czyli o ekologicznym budownictwie

Jak bu­do­wać, żeby nie nisz­czyć? Jak dom pa­sywny ak­tyw­nie chroni środowisko?

Strona 2 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3 Ostatni ›