Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘czyszczenie’

Podgląd: Prąd z kapusty

Prąd z kapusty

Ener­gię można wy­two­rzyć do­słow­nie ze wszyst­kiego, co ma się pod ręką. Fran­cu­ska Al­za­cja ka­pu­stą stoi, więc uru­cho­miono tam pierw­szą elek­trow­nię wy­twa­rza­jącą ener­gię z… soku z ki­szo­nej ka­pu­sty. Prąd z ka­pu­sty? Dla­czego nie, tym bar­dziej że po ki­sze­niu ka­pu­sty po­zo­staje wiele zbęd­nego soku, który trzeba było wy­wo­zić cy­ster­nami do uty­li­za­cji – a to dość kosz­towne przed­się­wzię­cie. Elek­trow­nia zo­stała zbudowana […]

Podgląd: Biomonitoring

Biomonitoring

Jak można się upew­nić, że woda z miej­skich wo­do­cią­gów jest czy­sta? Wy­star­czy za­trud­nić małże słod­ko­wodne. Są nie­zwy­kle wy­bredne i wy­czu­lone na każde za­nie­czysz­cze­nie. Co­raz po­wszech­niej więc wy­ko­rzy­stują je przed­się­bior­stwa wo­­do­­cią­­gowo-ka­­na­­li­­za­­cyjne jako bio­in­dy­ka­tory – do kon­troli ja­ko­ści wód głę­bi­no­wych. Małże to dla pra­cow­ni­ków wo­do­cią­gów sys­tem wcze­snego ostrze­ga­nia. Sko­ru­piaki kon­tro­lują wodę przed pro­ce­sem jej uzdat­nia­nia, czyli przed na­po­wie­trza­niem oraz […]

Podgląd: Ktoś dał plamę? Posprzątamy!

Ktoś dał plamę? Posprzątamy!

Po­dobno w ze­szłym roku w USA jeź­dziły sa­mo­chody na­pę­dzane wodą. Mu­siała to być jed­nak woda z Za­toki Mek­sy­kań­skiej. Taki dow­cip krą­żył po naj­więk­szym w hi­sto­rii za­nie­czysz­cze­niu wód w Ame­ryce. Za­toka Mek­sy­kań­ska ska­żona zo­stała set­kami ty­sięcy ton ropy. Jak po­ra­dzić so­bie z czysz­cze­niem ta­kiego nie­bez­piecz­nego ba­ła­ganu? Nad urzą­dze­niem, które za po­mocą pla­zmy usu­wać bę­dzie plamy ropy naf­to­wej z po­wierzchni wody, pra­cuje mię­dzy­na­ro­dowy ze­spół, w któ­rym wespół […]