Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘człowiek’

Podgląd: Czekając na tłumaczenie…

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wa­nie pu­bli­ka­cji – ksią­żek i ar­ty­ku­łów – które po­mimo swo­jej du­żej wagi i zna­cze­nia dla świa­to­wej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jesz­cze prze­kładu na ję­zyk pol­ski. Na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zy­cje. Pierw­sza do­ty­czy pu­bli­ka­cji now­szych, któ­rych au­to­rzy żyją, bądź zmarli po 1950 roku; […]

Podgląd: Sztuczny uklad pokarmowy

Sztuczny uklad pokarmowy

Podgląd: Uboczne skutki ślubu i rozwodu

Uboczne skutki ślubu i rozwodu

Wy­cho­dzić za mąż? Że­nić się? Ska­kać z kwiatka na kwia­tek? Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia i póź­niej­sze de­cy­zje są nie­zwy­kle ważne, ale mogą mieć też skutki, o któ­rych za­ko­chani w so­bie na­rze­czeni rzadko my­ślą. Za­tem je­śli de­cy­zję o za­war­ciu związku ma­cie jesz­cze przed sobą ko­niecz­nie mu­si­cie to prze­czy­tać! Po­my­śle­li­by­ście, że zmiana stanu cy­wil­nego może mieć istotny wpływ na zmianę masy ciała? […]

Podgląd: Podróż do wnętrza człowieka

Podróż do wnętrza człowieka

Mało kto pa­mięta chyba film In­ter­ko­smos z 1987 za­li­czany w tej chwili o kla­syki kina. Jesz­cze mniej osób ko­ja­rzy ob­raz z 1966 za­ty­tu­ło­wany Fan­ta­styczna po­dróż. Oba filmy opo­wia­dają o eks­pe­ry­men­cie, dzięki któ­remu lu­dzie wraz z ło­dzią pod­wodną zo­stają zmniej­szeni do roz­mia­rów po­zwa­la­ją­cych na wstrzyk­nię­cie ich do krwio­biegu czło­wieka. Ta fil­mowa fik­cja staje się po­woli rze­czy­wi­sto­ścią. Pra­wie… Na­no­tech­no­lo­dzy z Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia zbudowali […]

Podgląd: Łyk morskiej wody

Łyk morskiej wody

Zna­cie ko­goś, kto lubi mo­ment za­chły­śnię­cia się słoną, mor­ską wodą? Taką przy­godę można jesz­cze prze­żyć w Bał­tyku, ale kon­takt z wodą Mo­rza Śród­ziem­nego do przy­jem­nych nie na­leży. Tym­cza­sem wszystko wska­zuje na to, że je­ste­śmy ska­zani na pi­cie wody mor­skiej. Na szczę­ście nie bę­dzie to tak nie­przy­jemne. Na ca­łym świe­cie w ciągu naj­bliż­szych 20 lat znacz­nie wzro­śnie liczba lu­dzi, a co za […]

Podgląd: Jama ustna, przełyk, żołądek, jelita…

Jama ustna, przełyk, żołądek, jelita…

Czy większy wpływ na bezpieczeństwo ma człowiek czy systemy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Czy więk­szy wpływ na bez­pie­czeń­stwo ma czło­wiek czy systemy?

Audycja 3 – Rozpoznaj mnie! Czyli czym się od siebie różnimy i jak to zmierzyć?

Roz­po­znaj mnie! Czyli czym się od sie­bie róż­nimy i jak to zmierzyć?

Strona 5 z 5 ‹ Pierwszy 2 3 4 5