Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘człowiek’

Podgląd: Groźne wyniki badań — publikować czy nie?

Groźne wyniki badań — publikować czy nie?

Na­uka po­winna słu­żyć po­stę­powi. Dzięki pracy na­ukow­ców żyje się nam le­piej, bez­piecz­niej. Nie za­wsze jed­nak osią­gnię­cia na­uki wy­ko­rzy­sty­wane są zgod­nie z ich pier­wot­nym prze­zna­cze­niem i nie za­wsze zgod­nie z in­ten­cją jaka przy­świe­cała twór­com. Przez me­dia ca­łego świata prze­lewa się te­raz fala kry­tyki ho­len­der­skiego na­ukowca Rona Fo­uchiera, wi­ru­so­loga z Era­smus Me­di­cal Cen­tre w Rot­ter­da­mie. Ho­len­der nie tylko zmu­to­wał wi­rusa pta­siej grypy, […]

Podgląd: Nie ziewam, nie zarażam! ;)

Nie ziewam, nie zarażam! ;)

Zie­wać w to­wa­rzy­stwie nie wy­pada. Po­dob­nie pod­czas za­jęć, bo jesz­cze pro­wa­dząca je osoba po­my­śli, że się nu­dzimy i po­sta­nowi do­star­czyć nam wra­żeń pod­czas od­po­wie­dzi przy ta­blicy. Na randce rów­nież nie wy­pada zie­wać. Zwłasz­cza na pierw­szej i to na­wet je­śli prze­cią­gnie się do śnia­da­nia. Zie­wać nie po­win­ni­śmy rów­nież dla­tego, że jest ono za­raź­liwe. Zie­wa­nie to wy­ko­na­nie głę­bo­kiego wde­chu i wydechu. […]

Podgląd: Kopernik już u Mendelejewa

Kopernik już u Mendelejewa

Na dru­ko­wa­nych od li­sto­pada ta­bli­cach przed­sta­wia­ją­cych układ okre­sowy pier­wiast­ków po­ja­wią się trzy nowe na­zwy. Pier­wia­stek o licz­bie ato­mo­wej 110 — darm­stad­tium (Ds), 111-ro­e­nt­ge­­nium (Rg) oraz 112 — co­per­ni­cium (Cn), które otrzy­mało tę na­zwę na cześć Mi­ko­łaja Ko­per­nika. Kto i dla­czego uho­no­ro­wał w ten spo­sób pol­skiego astro­noma do­wie­cie się po­ni­żej. Zna­nych jest 118 pier­wiast­ków, 6 jest jesz­cze bez na­zwy, ale […]

Podgląd: Grigorij Perelman – geniusz, który nie chciał miliona dolarów!

Grigorij Perelman – geniusz, który nie chciał miliona dolarów!

Wiem, jak za­rzą­dzać świa­tem, dla­czego więc miał­bym biec za mi­lio­nem? – tłu­ma­czył nie­dawno Gri­go­rij Pe­rel­man w je­dy­nym wy­wia­dzie, który przy­to­czyła „Kom­so­mol­ska Prawda”. Ge­nialny ma­te­ma­tyk w 2010 roku od­rzu­cił na­grodę ame­ry­kań­skiego In­sty­tutu Ma­te­ma­tycz­nego Claya w wy­so­ko­ści mi­liona do­la­rów! Na­groda zo­stała mu przy­znana za udo­wod­nie­nie hi­po­tezy po­sta­wio­nej w 1904 roku przez fran­cu­skiego uczo­nego Hen­riego Po­in­ca­régo, jed­nej z sied­miu za­ga­dek mil­le­nij­nych. Hi­po­teza Poincarégo […]

Podgląd: Życie ściętej głowy

Życie ściętej głowy

Ścię­cie głowy kilka wie­ków temu było karą sto­so­waną czę­sto i za­zwy­czaj pu­blicz­nie. Ści­nano głowy to­po­rem lub mie­czem, a w XVIII wieku w cza­sach re­wo­lu­cji fran­cu­skiej udo­sko­na­lono gi­lo­tynę, aby „po­ra­dzić” so­bie z wielką liczbą ska­za­nych i unik­nąć par­ta­cze­nia ro­boty przez kata. Głowę stra­ciło kilku świę­tych, kilku kró­lów i kró­lo­wych i wielu in­nych zna­nych po­staci z hi­sto­rii. Ta dra­styczna kara nie omi­nęła na­ukowca – na […]

Podgląd: Jesteś tym, co jadła Twoja babcia. Czyli kilka słów o epigenetyce

Jesteś tym, co jadła Twoja babcia. Czyli kilka słów o epigenetyce

Od wcze­snych lat szkol­nych wpaja nam się pewne prawa, które re­gu­lują rze­czy­wi­stość. Pierw­sze prawo ter­mo­dy­na­miki, za­sady dzie­dzi­cze­nia cech, teo­ria gra­wi­ta­cji, Zie­mia po­ru­sza się po elip­sie. Z re­guły jed­nak nikt nie po­dej­muje trudu wy­tłu­ma­cze­nia nam (przy tym ca­łym ogro­mie po­jęć) piękna na­uki. We­dług mnie to, co sta­nowi o nim, to zdol­ność na­uki do ewo­lu­cji, do zmiany pod wpływem […]

Podgląd: Człowiek pierwotny w centrum handlowym

Człowiek pierwotny w centrum handlowym

In­no­wa­cyjna go­spo­darka, ko­smiczne tech­no­lo­gie, smart­fony, lap­topy, ta­blety… Choć co­dzien­nie ko­rzy­stamy z no­wo­cze­snych ga­dże­tów oka­zuje się, że na­dal nie­wiele róż­nimy się od czło­wieka pier­wot­nego. Naj­le­piej wi­dać to pod­czas za­ku­pów w cen­trach han­dlo­wych. Za­nim jesz­cze roz­po­częła się walka o ogień, czło­wiek mu­siał za­dbać o je­dze­nie. Po­lo­wał bądź zbie­rał to, co nada­wało się na naj­bliż­szy po­si­łek. Dzi­siaj by pod­grzać obiad nie potrzebujemy […]

Podgląd: Sława po śmierci

Sława po śmierci

Cza­sami pi­szemy o czymś z lek­kim przy­mru­że­niem oka, ale dzi­siaj je­ste­śmy bar­dzo po­ważni. Zu­peł­nie jak te­mat, który po­ru­szamy. Wszystko za­częło się od pew­nego tak­sów­ka­rza… My­śle­li­ście o tym, co sta­nie się z Wa­szym cia­łem po śmierci? Tra­dy­cyjny po­grzeb czy może kre­ma­cja? Nie­wielu jesz­cze wie, że swoje zwłoki można od­dać na­uce. To tro­chę kon­tro­wer­syjna sprawa; gdy się jest mło­dym ra­czej się […]

Podgląd: Miasto przyszłości – miasto komputer

Miasto przyszłości – miasto komputer

Za­glą­da­li­ście kie­dyś do wnę­trza kom­pu­tera? Też mie­li­ście wra­że­nie, że płyta główna wraz z róż­nymi pod­łą­czo­nymi do nich pod­ze­spo­łami przy­po­mina mia­sto przy­szło­ści? Może wkrótce bę­dzie od­wrot­nie? Może mia­sta — nie tylko wi­zu­al­nie — za­czną przy­po­mi­nać kom­pu­tery? Czy mia­sta mogą funk­cjo­no­wać na ta­kiej sa­mej za­sa­dzie jak kom­pu­tery, w któ­rych sys­tem ope­ra­cyjny za­dba o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców, prze­pu­sto­wość ulic czy tem­pe­ra­turę w po­szcze­gól­nych mieszkaniach? […]

Podgląd: Spitzbergen

Spitzbergen

Strona 4 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›