Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘człowiek’

Podgląd: Poranna kawa — doniesiona, nie wylana

Poranna kawa — doniesiona, nie wylana

Tylko żeby nie roz­lać, tylko żeby nie roz­lać – po­wta­rzamy so­bie czę­sto idąc z peł­nym kub­kiem go­rą­cego na­poju. No wła­śnie — jak cho­dzić z peł­nym kub­kiem kawy, by nie wy­le­wać za­war­to­ści? Temu pro­ble­mowi na­uko­wym okiem przy­glą­dało się dwóch fi­zy­ków — Hans Mayer i Ro­uslan Kre­chet­ni­kov z Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia. W efek­cie opra­co­wali kilka po­rad, jak cho­dzić, aby nie uro­nić ani kropli. […]

Audycja 59 – Gra w komórki

Co to są ko­mórki ma­cie­rzy­ste? Skąd się je bie­rze? Do czego mogą się przy­dać? Co w tym kon­tek­ście by­dło ma wspól­nego z człowiekiem?

Podgląd: Pokaż psa, a powiem ci jaki jesteś

Pokaż psa, a powiem ci jaki jesteś

Rasa psa, ja­kiego wy­bra­li­śmy, może zdra­dzać na­sze ce­chy… Do ta­kich wnio­sków na­ukowcy Jo Fe­aron i dr Lance Work­man z Bath Spa Uni­ver­sity w Bath w An­glii, po ana­li­zie wy­ni­ków in­ter­ne­to­wego ba­da­nia, w któ­rym ty­siące wła­ści­cieli psów wy­peł­niło in­ter­ne­towy kwe­stio­na­riusz. An­kiety po­zwa­lały oce­nić kilka cech oso­bo­wo­ści wy­peł­nia­ją­cych, jak np. eks­tra­wer­sję, zgod­ność czy sta­bil­ność emo­cjo­nalną. Jed­no­cze­śnie re­spon­denci in­for­mo­wali, ja­kiej rasy psa posiadają. […]

Podgląd: Stary człowiek i… jeździ

Stary człowiek i… jeździ

Choć trudno się z tym po­go­dzić, to trzeba spoj­rzeć praw­dzie w oczy. Starsi kie­rowcy mimo chęci i za­mi­ło­wa­nia do jeż­dże­nia, nie są już tak sprawni jak kilka lat wcze­śniej. By nie mu­sieli re­zy­gno­wać z jazdy po­wstała tech­no­lo­gia, która ma im po­móc jeź­dzić bez­piecz­nie. By nie po­zba­wiać se­nio­rów przy­jem­no­ści po­dró­żo­wa­nia na wła­snych czte­rech kół­kach, na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w New­ca­stle opra­co­wali mię­dzy in­nymi program […]

Podgląd: Przyjaciele pod lupą badaczy

Przyjaciele pod lupą badaczy

Warto mieć przy­ja­ciół, na któ­rych można po­le­gać. Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś co spra­wiło, że są z wami na do­bre i na złe? My­śle­li­ście ilu warto mieć przy­ja­ciół? Nie­warto, bo nie ma­cie chyba na to wpływu. To, ilu mamy przy­ja­ciół, za­leży od wiel­ko­ści na­szego mó­zgu – do ta­kich za­ska­ku­ją­cych wnio­sków do­szli bry­tyj­scy na­ukowcy z Oks­fordu. Uczo­nym cho­dzi oczy­wi­ście o praw­dzi­wych przy­ja­ciół, a nie znajomych […]

Podgląd: Ja robot

Ja robot

Czy le­ka­rze mogą stra­cić pracę? Jest to moż­liwe i to nie tylko z po­wodu fa­tal­nego stanu ca­łej na­szej służby zdro­wia. Za­gra­żają im… ro­boty! Czy jed­nak na pewno to, co po­maga pa­cjen­towi, może za­gro­zić po­zy­cji le­ka­rza? Ra­czej nie. Przy­naj­mniej nie w ciągu na­stęp­nych kilku lata. Prawdą jest jed­nak to, że ope­ra­cje przy uży­ciu ro­bo­tów skra­cają po­byt cho­rego w szpi­talu i zmniejszają […]

Podgląd: Świńska gra

Świńska gra

Na­wet świ­nie mogą przy­jem­nie spę­dzać czas, gra­jąc w stwo­rzoną dla nich in­te­rak­tywną grę. Żeby w nią po­grać z przy­jem­no­ścią, po­trzebni się dwaj gra­cze – praw­dziwa świ­nia i czło­wiek. Gra na­zywa się „Pig Chase” (Wy­ścig świń) i po­wstała głów­nie jako od­po­wiedź na pewną unijną dy­rek­tywę. W myśl Dy­rek­tywy 2001/​93/​WE Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, ho­dowcy trzody chlew­nej mu­szą za­pew­nić wszyst­kim ka­te­go­riom świń stały dostęp […]

Podgląd: Avatar w armii

Avatar w armii

To co oglą­damy w ki­nie jako fan­ta­stykę, czę­sto albo już jest w służ­bie ar­mii, albo wkrótce bę­dzie. Moż­li­wo­ści urze­czy­wist­nia­nia po­my­słów sce­na­rzy­stów są nie­ogra­ni­czone. Pra­wie. Ba­rierą są czę­sto pie­nię­dze. Ame­ry­kań­ska agen­cja DARPA (De­fense Ad­van­ced Re­se­arch Pro­jects Agency), zaj­mu­jąca się roz­wo­jem tech­no­lo­gii woj­sko­wych, ujaw­niła wła­śnie że w swoim naj­now­szym bu­dże­cie prze­zna­czyła aż 7.000.000 do­la­rów na pro­jekt „Ava­tar”. Na­zwa wzięta z filmu […]

Audycja 46 – Nerki mają głos, czyli o USG

Co to są ul­tra­dź­więki? Jak je prze­tłu­ma­czyć na ob­raz? Czy serce ma echo i co z tego wynika?

Podgląd: Czy to oko może kłamać?

Czy to oko może kłamać?

Co­raz czę­ściej spo­so­bem za­bez­pie­cze­nia, przede wszyst­kim do ści­śle chro­nio­nych po­miesz­czeń, jest we­ry­fi­ka­cja toż­sa­mo­ści przez ana­lizę bio­me­tryczną cech oka. Znamy to do­sko­nale z fil­mów sen­sa­cyj­nych. Wiemy też, że bo­ha­te­ro­wie ła­two po­tra­fili so­bie z ta­kimi za­bez­pie­cze­niami po­ra­dzić. Te­raz, dzięki roz­wią­za­niu pol­skich na­ukow­ców, trud­niej bę­dzie oszu­kać urzą­dze­nia we­ry­fi­ku­jące toż­sa­mość przy po­mocy ana­lizy oka. Au­to­rami sku­tecz­nej po­dobno, au­to­ma­tycz­nej me­tody wy­kry­wa­nia fal­sy­fi­ka­tów gałki […]

Strona 3 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›