Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘czaszki’

Podgląd: Moja ręka mnie bije!

Moja ręka mnie bije!

To, jak po­strze­gamy gra­nice na­szego ciała, za­leży od umy­słu. Ale mózg może się cza­sem my­lić, a wów­czas do­cho­dzi do za­dzi­wia­ją­cych za­bu­rzeń. Może się oka­zać, że wła­sna ręka może być twoim naj­więk­szym wro­giem, a na­wet za­gra­żać two­jemu ży­ciu! Tak trak­tują swoją górną koń­czynę osoby chore na syn­drom AHS (Alien hand syn­drome). Wła­sna ręka, naj­czę­ściej prawa, jest dla nich zu­peł­nie obca […]

Podgląd: Bądź twardy jak… dzięcioł!

Bądź twardy jak… dzięcioł!

W po­szu­ki­wa­niu in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań na­ukowcy co­raz czę­ściej ko­rzy­stają z wzor­ców, które w ciągu ty­sięcy, a na­wet mi­lio­nów lat ewo­lu­cji z po­wo­dze­niem prze­te­sto­wała na­tura. Czym mógł ich za­in­te­re­so­wać stu­ka­jący w drzewo po­spo­lity dzię­cioł? Na­ukow­ców wcale nie in­te­re­so­wały jego umie­jęt­no­ści ob­róbki drewna. Po prze­ba­da­niu bu­dowy czaszki dzię­cioła udało się wska­zać ce­chy, które po­mogą sku­tecz­nie chro­nić głowę przed ura­zami. A to już cenne informacje […]