Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘cząstka’

Podgląd: Higgs, Higgs — hurra! :)

Higgs, Higgs — hurra! :)

„My­ślę, że go mamy” — po­wie­dział w środę 4 lipca dy­rek­tor la­bo­ra­to­rium CERN na kon­fe­ren­cji w Ge­ne­wie, Rolf Heuer. Cho­dzi o Świę­tego Gra­ala fi­zyki — bo­zon Hig­gsa, „bo­ską cząstkę” po­szu­ki­waną przez na­ukow­ców od kil­ku­dzie­się­ciu lat. To ostatni, bra­ku­jący ele­ment Mo­delu Stan­dar­do­wego, który opi­suje naj­mniej­sze skład­niki ma­te­rii. Ist­nie­nie bo­zonu prze­wi­działo w 1964 roku sze­ściu fi­zy­ków, w tym Bry­tyj­czyk Pe­ter Higgs, od któ­rego na­zwi­ska cząstka […]

Podgląd: Odkryto fermiony Majorany

Odkryto fermiony Majorany

Ho­len­der­scy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Tech­nicz­nego w Delft wpa­dli na trop fer­mionu Ma­jo­rany, a więc ta­jem­ni­czej i do­tąd nie­uchwyt­nej cząstki, nad któ­rej ist­nie­niem spe­ku­lo­wano już od 75 lat. Cząstka ta, bę­dąca jed­no­cze­śnie wła­sną an­ty­czą­steczką, jest rów­nie za­gad­kowa jak bo­zon Hig­gsa. Ta cząstka jest do­kład­nie na gra­nicy ma­te­rii i an­ty­ma­te­rii – po­wie­dział szef ho­len­der­skiego ze­społu Leo Ko­uwen­ho­ven, fi­zyk z Uni­wer­sy­tetu Tech­nicz­nego w Delft. Jej odkrycie […]

Audycji 42 — Co zderza zderzacz, czyli o akceleratorach cząstek

Co to są ha­drony i po co się je ze sobą zde­rza? Co się dzieje w ak­ce­le­ra­to­rach cząstek?

Jak można osiągnąć prędkość nadświetlna?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Jak można osią­gnąć pręd­kość nadświetlna

Podgląd: Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Drzwi do podróży w czasie zostały uchylone

Czyżby do­tych­cza­sowa wie­dza na te­mat praw fi­zyki miała odejść do la­musa, a naj­słyn­niej­sze rów­na­nie Ein­ste­ina E=mc2 okaże się błędne? Świat wła­śnie obie­gła sen­sa­cyjna in­for­ma­cja, że wło­scy na­ukowcy od­kryli cząstki po­ru­sza­jące się szyb­ciej niż świa­tło. Na­ukowcy za­an­ga­żo­wani w pro­jekt OPERA (Oscil­la­tion Pro­ject with Emu­l­sion-tRa­c­king Ap­pa­ra­tus), któ­rego ser­cem jest in­sty­tut CERN, emi­to­wali wiązki neu­trin, które prze­mie­rzały od­le­głość 730 km. We włoskim […]