Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Czarnobyl’

Podgląd: Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Do Czarnobyla z odkurzaczem zasilanym z lodówki

Wy­bie­ra­jąc miej­sca wa­ka­cyj­nych wy­pa­dów nikt, lub pra­wie nikt, nie bę­dzie wy­bie­rać Czar­no­byla. Miej­sce to jest sym­bo­lem, wo­kół któ­rego na­ro­sło wiele mi­tów. Czy słusz­nie? I do czego może się tam przy­dać prze­ro­biony od­ku­rzacz do­mowy? Czar­no­byl. Mia­sto widmo na Ukra­inie, w któ­rym 25 lat temu wy­da­rzyła się naj­więk­sza ka­ta­strofa ją­drowa. Wo­kół niego roz­po­ściera się Strefa Zero. Miej­sce za­mknięte dla […]