Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Cleverbot’

Podgląd: Co to jest test Turinga, co ma udowodnić i co do tego ma Cleverbot?

Co to jest test Turinga, co ma udowodnić i co do tego ma Cleverbot?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Co ozna­cza in­te­li­gen­cja? Co ozna­cza by­cie in­te­li­gent­nym? Ja­kie ce­chy po­winna po­sia­dać ma­szyna aby­śmy mo­gli uznać ją za in­te­li­gentną? Na te i inne py­ta­nia na­ukowcy z dzie­dziny sztucz­nej in­te­li­gen­cji pró­bują udzie­lić od­po­wie­dzi już od po­nad sześć­dzie­się­ciu lat. W 1950 roku Alan Tu­ring za­pro­po­no­wał roz­wią­za­nie – test Tu­ringa, który po­zy­tyw­nie za­li­czony, ofe­ro­wałby maszynie […]