Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘CITTRU’

Podgląd: Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­na­sty nu­mer cza­so­pi­sma NIMB nie jest, jak może su­ge­ro­wać ty­tuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­lo­gii. W tym wy­da­niu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dak­cję au­to­rzy sku­pili się na „sprze­da­wa­niu” na­uki, czyli jej obec­no­ści w me­diach. Zna­czącą część tego wy­da­nia po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU — Fo­rum No­wej Na­uki (17–18.04.2012). Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w prze­ko­nu­jący spo­sób ana­li­zuje po­wią­za­nia nauki […]