Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ciepło’

Prąd i ciepło z wodoru

Sil­nik Wan­kla (zwany rów­nież sil­ni­kiem z ob­ro­to­wym tło­kiem) znany jest za­pewne tylko oso­bom, które mają do­mieszkę ben­zyny we krwi. Reszta ogląda się za Mazdą RX‑8, nie wie­dząc, że pod ma­ską tego spor­to­wego sa­mo­chodu pra­cuje nie­wielki, bo ma­jący po­jem­ność za­le­d­wie 1300 cm³ sil­nik o mocy po­nad 230 KM. Po­nie­waż to rzad­kie auta, naj­ła­twiej spo­tkać je w oko­li­cach sta­cji ben­zy­no­wych z po­wodu spalania […]

Podgląd: Ziółka prosto z dachu

Ziółka prosto z dachu

Czemu nie upra­wiać sa­łaty i po­mi­do­rów tam, gdzie mieszka więk­szość kon­su­men­tów, a więc w mie­ście? Pła­skie da­chy wielu bu­dyn­ków zna­ko­mi­cie na­dają się do ho­dowli wa­rzyw w przy­do­mo­wych czy przy­biu­ro­wych szklar­niach. Z ta­kiego za­ło­że­nia wy­szli in­ży­nie­ro­wie z Frau­n­ho­­fer-In­­sti­­tut fur Umwelt‑, Si­­che­r­he­­its- und Ener­gie­tech­nik (In­sty­tut tech­no­lo­gii dla śro­do­wi­ska, bez­pie­czeń­stwa i ener­gii) UMSICHT w Obe­rhau­sen. Idea roz­woju miej­skiego rol­nic­twa nie jest jed­nak nowa. Ogrody w różnych […]

Podgląd: Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Kiedy ostatni raz sma­ży­li­ście na przy­kład ja­jecz­nicę na te­flo­no­wej pa­telni? Za­sta­na­wia­li­ście się przy tej oka­zji jak ta su­per po­włoka, dzięki któ­rej trud­niej przy­pa­lić obiad, wpływa na wa­sze zdro­wie? Do pro­duk­cji wielu rze­czy co­dzien­nego użytku używa się syn­te­tycz­nych związ­ków che­micz­nych z grupy per­flu­oro­wę­glo­wo­do­rów (PFC). Na­leży do nich mię­dzy in­nymi wła­śnie te­flon. Są to sub­stan­cje nie wchła­nia­jące wody, […]

Podgląd: Panienka z okienka

Panienka z okienka

Pa­mię­ta­cie film ro­dzi­mej pro­duk­cji o wdzięcz­nym ty­tule Pa­nienka z okienka? Bo­ha­terka była rów­nie wdzięczna i piękna, a za­ko­chani i pod­ko­chu­jący się w niej pa­no­wie wzdy­chali do niej czule. Jej wi­dok do­da­wał im no­wej ener­gii do ży­cia. Ener­gia z okienka..? Dla­czego by nie? Przez okna ucieka prze­cież dość dużo ener­gii ciepl­nej. By to zmie­nić na­ukowcy wpa­dli na po­mysł, aby prze­kształ­cić je w pa­nele sło­neczne pokrywając […]

Czy w Polsce mamy instalacje geotermalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 15 Czy w Pol­sce mamy in­sta­la­cje geotermalne?

Czy wykorzystywanie energii geomtermalnej do ogrzewania mieszkania jest opłacalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 15 Czy wy­ko­rzy­sty­wa­nie ener­gii geo­m­ter­mal­nej do ogrze­wa­nia miesz­ka­nia jest opłacalne?

Czy energię geotermalnej można pozyskać z każdego miejsca na Ziemi?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 15 Czy ener­gię geo­ter­mal­nej można po­zy­skać z każ­dego miej­sca na Ziemi?