Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘choroby’

Podgląd: Laser do jabłek

Laser do jabłek

Do tej pory, aby spraw­dzić stan owo­ców czy wa­rzyw, na­le­żało je naj­pierw po­kroić, a na­stęp­nie do­piero pod­dać che­micz­nej ana­li­zie. Te­raz do ich zba­da­nia nie­po­trzebna bę­dzie ich de­struk­cja. Urzą­dze­nie la­se­rowe skon­stru­owane przez na­ukow­ców z In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lu­bli­nie, bez kro­je­nia i sie­ka­nia wy­kryje cho­roby i uszko­dze­nia owo­ców lub wa­rzyw. Pro­to­ty­powe wer­sje la­sera na ra­zie są prze­zna­czone do ba­dań w la­bo­ra­to­rium, ale […]

Podgląd: Optymizm zdrowia ci doda

Optymizm zdrowia ci doda

Je­śli na zdję­ciu wi­dzi­cie szklankę w po­ło­wie pełną, a nie w po­ło­wie pu­stą, to zna­czy, że je­ste­ście opty­mi­stami. Może was to chro­nić przed po­waż­nymi pro­ble­mami ze zdro­wiem. Do­bre sa­mo­po­czu­cie, opty­mizm oraz za­do­wo­le­nie z ży­cia mogą po­móc zmniej­szyć ry­zyko cho­rób serca i układu krą­że­nia aż o 50%. Tak do­bre wy­niki mogą uzy­skać opty­mi­ści bez względu na wiek, sta­tus spo­­łeczno-eko­­no­­miczny, wagę… Nie jest […]

Podgląd: Jedz powoli — nie tylko w Święta

Jedz powoli — nie tylko w Święta

Zbli­ża­jące się Święta Wiel­ka­nocne to dla wielu czas spę­dzony przy suto za­sta­wio­nym stole. Jemy sporo, ale od kilku lat co­raz wię­cej też spa­ce­ru­jemy. Na ta­ler­zach lą­dują jed­nak kieł­basy, szynki, róż­nego ro­dzaju cia­sta. Trudno się oprzeć po­ku­sie. Jedz­cie na zdro­wie, z umia­rem i po­woli. Wróćmy jed­nak zza świą­tecz­nego stołu do na­szej co­dzien­nej rze­czy­wi­sto­ści, czy zja­da­nych w po­śpie­chu mię­dzy zajęciami […]

Podgląd: Przyjemność drapania zależy od… miejsca swędzenia

Przyjemność drapania zależy od… miejsca swędzenia

Być może dra­pa­nie się nie jest zbyt ele­ganc­kie, ale może być przy­jemne. Nie mó­wiąc już o uldze, którą przy­nosi. Dra­pa­niem bar­dzo po­waż­nie za­jęła się grupa na­ukow­ców, która prze­ana­li­zo­wała ten pro­blem. Na­ukowcy z Wake Fo­rest Bap­tist Me­di­cal Cen­ter Cen­trum w Pół­noc­nej Ka­ro­li­nie, pra­cu­jący pod kie­run­kiem wy­bit­nego speca od swę­dze­nia — pro­fe­sora Gila Yosi­po­vit­cha, od­kryli, że przy­jem­ność dra­pa­nia za­leży od […]

Podgląd: Usta palacza to pole bitwy

Usta palacza to pole bitwy

Choć pa­le­nie pa­pie­ro­sów już dawno nie jest modne, choć nie można już pa­lić w re­stau­ra­cjach i na przy­stan­kach, nie­wol­ni­ków tego szko­dli­wego na­łogu nie bra­kuje. Na­ukowcy zaj­rzeli ostat­nio pa­la­czom w usta… Choć my­jemy zęby i sto­su­jemy spe­cja­li­styczne płyny do płu­ka­nia, w na­szych ustach zna­leźć można sporo bak­te­rii. Two­rzą one sta­bilny eko­sys­tem i ra­czej nie są szko­dliwe. Usta pa­la­cza to jed­nak zu­peł­nie inny […]

Podgląd: O której godzinie najłatwiej się zarazić?

O której godzinie najłatwiej się zarazić?

Każdy z nas ma swój rytm dnia. Zu­peł­nie ina­czej za­czniemy dzień, gdy ze snu wy­rwie nas bu­dzik, a ina­czej gdy się wy­śpimy i sami wsta­niemy. Pory dnia i to, co wtedy ro­bimy ma wpływ nie tylko na na­sze sa­mo­po­czu­cie, ale rów­nież na na­szą od­por­ność na różne in­fek­cje. Z wcze­śniej­szych ba­dań było wia­domo, że na­sze do­le­gli­wo­ści na­si­lają się i słabną jak […]

Podgląd: Kody kreskowe na zdrowie!

Kody kreskowe na zdrowie!

Kody kre­skowe znamy do­sko­nale. Czę­sto sami je ska­nu­jemy w mar­ke­tach, by spraw­dzić cenę wy­bra­nego to­waru. Te­raz kody te mogą być wy­ko­rzy­stane w sys­te­mie ochrony zdro­wia. Nie­stety nie mó­wimy o re­for­mie NFZ, ale o no­wym za­sto­so­wa­niu ko­dów za­pro­po­no­wa­nym przez na­ukow­ców. We Fran­cji ru­szyły te­sty no­wego roz­wią­za­nia, dzięki któ­remu bę­dzie można ła­twiej ra­to­wać ofiary wy­pad­ków dro­go­wych. Kie­rowcy i piesi zo­stali wy­po­sa­żeni w naklejki […]

Podgląd: Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Groźne priony są jeszcze groźniejsze

Priony, które wy­wo­łują mię­dzy in­nymi cho­robę wście­kłych krów, są groź­niej­sze niż nam się do tej pory wy­da­wało. Na­ukowcy od­kryli ostat­nio, że mogą się one prze­miesz­czać mię­dzy ga­tun­kami i to znacz­nie ła­twiej niż do­tych­czas przy­pusz­czano. Nie za­wsze też no­si­ciele są świa­domi ich obec­no­ści. Od­kryli to fran­cu­scy na­ukowcy z Na­ro­do­wego In­sty­tutu Ba­dań Agro­no­micz­nych (INRA). Priony są za­kaź­nymi pa­to­ge­nami zbu­do­wa­nymi głównie […]

Podgląd: Obcy…

Obcy…

Od kilku lat w róż­nych miej­scach na świe­cie ma­sowo zni­kają psz­czoły. Wy­la­tują z uli, by ze­brać nek­tar i py­łek i… giną gdzieś po dro­dze. Gdy ro­bot­nice nie wra­cają do ula, umiera też kró­lowa i larwy mło­dych psz­czół. Na­ukowcy za­częli bić na alarm. Ma­sowe za­ni­ka­nie psz­czół tzw. po­mór ko­lo­nii (ang. col­lony col­lapse di­sor­der — CCD) za­uwa­żono pierw­szy raz w 2006 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Zjawisko […]

Podgląd: Nie przejadajcie się podczas Świąt!

Nie przejadajcie się podczas Świąt!

Przed nami kilka dni świąt, w cza­sie któ­rych nie­któ­rzy na­wet nie wstają od stołu i tylko na­kry­cia przed nimi się zmie­niają. Prze­ja­da­nie się to jed­nak nic do­brego dla na­szego or­ga­ni­zmu. Na­ukowcy wła­śnie udo­wod­nili, że ob­ja­da­nie się oraz zwią­zane z nimi cho­roby me­ta­bo­liczne (w tym oty­łość i cu­krzyca typu 2) nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na nasz mózg — spo­wal­niają jego funk­cjo­no­wa­nie, przyspieszają […]