Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘chleb’

Wiem, co jem?

Skle­pik szkolny to, w pa­mięci każ­dego po­ko­le­nia, je­den z sym­boli bez­tro­skiego czasu w ży­ciu, kiedy wszystko było lep­sze i prost­sze. Po­nie­kąd słusz­nie, ale z pew­no­ścią nie prost­sze, je­śli cho­dzi o skład che­miczny sprze­da­wa­nych tam pro­duk­tów. Zwłasz­cza ostat­nio wiele mówi się o po­dej­rza­nych związ­kach, które się w nich po­ja­wiają. Z tym, co za­lega naj­czę­ściej na pół­kach szkol­nych skle­pi­ków, ale i nie tylko z tym, wal­czy ak­cja ”Wiem, […]

Audycja 30 – Jak upiec chleb świeży przez dwa lata, czyli o konserwantach i przechowywaniu żywności

Co to są kon­ser­wanty? czy są szko­dliwe? czym mleko UHT różni się od zwy­kłego? Czy glu­ten psze­niczny, do­da­wany do pie­czywa, to też konserwant?

Podgląd: Jedz i nie choruj

Jedz i nie choruj