Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘chemia’

W dużym stawie, byłabym małą rybką

Jest czo­ło­wym w świe­cie elek­tro­che­mi­kiem zaj­mu­ją­cym się kon­den­sa­to­rami – pierw­sza pod wzglę­dem cy­to­wal­no­ści i liczby pu­bli­ka­cji. Za gra­nicą my­ślą, że jest męż­czy­zną. Chcia­łaby, żeby w Pol­sce jeź­dziły au­to­busy ta­kie, jak w Szan­ghaju. Roz­mowa z prof. Elż­bietą Frąc­ko­wiak, lau­re­atką na­grody Fun­da­cji na Rzecz Na­uki Pol­skiej. Na­groda, którą Pani otrzy­mała, na­zy­wana jest nie­kiedy Pol­skim No­blem. To ogromny suk­ces, je­śli trzy­mać się tej […]

Podgląd: C8 H11 N czyli miłość

C8 H11 N czyli miłość

Czy to jest mi­łość, czy to jest ko­cha­nie..? Po­rywy to serca, czy zwy­kła che­mia? Czy da się ją ja­koś ra­cjo­nal­nie wy­tłu­ma­czyć? Czy rze­czy­wi­ście tra­cimy głowę, gdy je­ste­śmy za­ko­chani? Cza­sami sły­szymy o za­ko­cha­niu się od pierw­szego wej­rze­nia. Na­ukowcy twier­dzą jed­nak, że jest to nie­moż­liwe. Po­wstał na­wet wzór na mi­łość. Opra­co­wał go Ger­hard Crom­bach, nie­miecki uczony. Mi­łość to […]

Audycji 42 — Co zderza zderzacz, czyli o akceleratorach cząstek

Co to są ha­drony i po co się je ze sobą zde­rza? Co się dzieje w ak­ce­le­ra­to­rach cząstek?

Podgląd: Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Mamy ko­lejne od­kry­cie, w które nie wie­rzył na­wet jego au­tor, gdy go do­ko­ny­wał. Mamy ko­lej­nego na­ukowca uho­no­ro­wa­nego Na­grodą No­bla. Na do­da­tek od­kry­cie to kie­dyś mo­gli­by­śmy na­zwać „pół­kow­ni­kiem”. Dla­czego? Od­kry­cia kwa­zi­krysz­ta­łów do­ko­nał już w kwiet­niu 1982 roku, ale długo mu­siał wal­czyć o pu­bli­ka­cję swo­jego od­kry­cia. Młod­szym czy­tel­ni­kom spie­szę z in­for­ma­acją — „pół­kow­ni­kami” na­zy­wano w cza­sach Pol­ski Lu­do­wej dzieła, które długo nie […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 12

Shot Naukowy — Odcinek 12