Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘budownictwo’

Podgląd: Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Kie­dyś ma­rzy­li­śmy o szkla­nych do­mach, te­raz śnimy o do­mach in­te­li­gent­nych i eko­lo­gicz­nych. Cza­sami ta­kie sny stają się na szczę­ście jawą! W Pa­słęku w wo­je­wódz­twie wa­r­mi­ń­sko-ma­­zu­r­skiem po­wstał pierw­szy w Pol­sce ener­go­osz­czędny bu­dy­nek, wznie­siony w tech­no­lo­gii su­ro­wej, czyli nie­wy­pa­la­nej ziemi, ubi­ja­nej w sza­lun­kach. In­we­sty­cja zre­ali­zo­wana przez na­ukow­ców z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej i miej­scową gminę ma pro­mo­wać ar­chi­tek­turę eko­lo­giczną. W domu z ziemi mają od­by­wać się wy­stawy, se­mi­na­ria i warsz­taty ekologiczne […]

Audycja 14 – Zadomowić się na ziemi, czyli o ekologicznym budownictwie

Jak bu­do­wać, żeby nie nisz­czyć? Jak dom pa­sywny ak­tyw­nie chroni środowisko?

Czy szkło jest popularne wśród architektów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy szkło jest po­pu­larne wśród architektów?

Czy w Polsce powstają szklane budynki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy w Pol­sce po­wstają szklane budynki?

Czy beton nie jest przestarzałym materiałem budowlanym?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Czy be­ton nie jest prze­sta­rza­łym ma­te­ria­łem budowlanym?

Z czego zazwyczaj budujemy domy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 13 Z czego za­zwy­czaj bu­du­jemy domy?

Audycja 13 – Czy szklane domy mogą się potłuc? Czyli o nowych materiałach w budownictwie

Czy Ste­fan Że­rom­ski miał dar ja­sno­wi­dze­nia? Czy szklane domy na­prawdę są ze szkła? Czym się różni szklana szyba od szkla­nej elewacji?

Podgląd: O tym, jak budowano poznański stadion

O tym, jak budowano poznański stadion

Podgląd: Budowlańcy na trasie

Budowlańcy na trasie

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 4

Shot Naukowy — Odcinek 4

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›