Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘brigham and women’

Podgląd: Jak pokonać czerniaka?

Jak pokonać czerniaka?

Czer­niak jest groźny i czę­sto ba­ga­te­li­zo­wany. Jak go po­ko­nać? Jak zdia­gno­zo­wać? Po­dobno je­ste­śmy bli­sko od­po­wie­dzi na te py­ta­nia. Czer­niak jest naj­bar­dziej za­bój­czą od­mianą raka skóry i mimo, że ry­zyko jego wy­stą­pie­nia ro­śnie z wie­kiem, jest on także po­wszechny wśród lu­dzi mło­dych. Jed­nak być może czeka nas wkrótce re­wo­lu­cja w dia­gno­zo­wa­niu tej od­miany raka. Wszystko wska­zuje na to, że lekarze […]

Podgląd: Ja robot

Ja robot

Czy le­ka­rze mogą stra­cić pracę? Jest to moż­liwe i to nie tylko z po­wodu fa­tal­nego stanu ca­łej na­szej służby zdro­wia. Za­gra­żają im… ro­boty! Czy jed­nak na pewno to, co po­maga pa­cjen­towi, może za­gro­zić po­zy­cji le­ka­rza? Ra­czej nie. Przy­naj­mniej nie w ciągu na­stęp­nych kilku lata. Prawdą jest jed­nak to, że ope­ra­cje przy uży­ciu ro­bo­tów skra­cają po­byt cho­rego w szpi­talu i zmniejszają […]