Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘biologia’

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­lo­gia i od­por­ność na ból i jad skor­pio­nów jed­nego z ga­tunku my­szy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­noc­nej, może po­móc na­ukow­com w opra­co­wa­niu sku­tecz­niej­szych środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­cho­mys tor­ri­dus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (na­wet jak na gry­zo­nia), że strach się bać. My­szy Ony­cho­mys tor­ri­dus za­miesz­kują su­che re­jony USA i Mek­syku. Są mię­so­żerne. Polują […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bli­ski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicz­nej po­my­sło­wo­ści — ostrze­gają bry­tyj­scy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fe­sor ko­smo­lo­gii i astro­fi­zyki Mar­tin Rees, fi­lo­zof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rze­nie cen­trum — Cen­tre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się zaj­mo­wać wy­na­laz­kami technologicznymi, […]

Podgląd: Jesteś tym, co jadła Twoja babcia. Czyli kilka słów o epigenetyce

Jesteś tym, co jadła Twoja babcia. Czyli kilka słów o epigenetyce

Od wcze­snych lat szkol­nych wpaja nam się pewne prawa, które re­gu­lują rze­czy­wi­stość. Pierw­sze prawo ter­mo­dy­na­miki, za­sady dzie­dzi­cze­nia cech, teo­ria gra­wi­ta­cji, Zie­mia po­ru­sza się po elip­sie. Z re­guły jed­nak nikt nie po­dej­muje trudu wy­tłu­ma­cze­nia nam (przy tym ca­łym ogro­mie po­jęć) piękna na­uki. We­dług mnie to, co sta­nowi o nim, to zdol­ność na­uki do ewo­lu­cji, do zmiany pod wpływem […]

Podgląd: Spitzbergen

Spitzbergen

Podgląd: Genetyka płci

Genetyka płci

Podgląd: Sztuczny uklad pokarmowy

Sztuczny uklad pokarmowy

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 10

Shot Naukowy — Odcinek 10

Podgląd: O psie, który… świeci!

O psie, który… świeci!

Suczka rasy be­agle ma na imię Te­gon, wy­gląda i za­cho­wuje się jak zwy­kły pies. Są jed­nak mo­menty gdy świeci… Nie­ko­niecz­nie przy­kła­dem. Z pew­no­ścią bę­dzie wy­ma­rzo­nym to­wa­rzy­szem noc­nych wy­praw do lasu. Jak to się dzieje? Te­gon ma wsz­cze­piony spe­cjalny gen, który uak­tyw­nia się tylko po zje­dze­niu karmy z an­ty­bio­ty­kiem do­ksy­cy­kliną. Gdy zje go z ape­ty­tem suczka za­czyna emi­to­wać świa­tło o flu­ore­scen­cyj­nym, zielonkawym […]

Podgląd: Jama ustna, przełyk, żołądek, jelita…

Jama ustna, przełyk, żołądek, jelita…

Podgląd: Pożyteczne mikroby — Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w służbie ekologii

Pożyteczne mikroby — Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w służbie ekologii

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›