Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bilet’

Podgląd: Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Szyb­kie, nie­stre­su­jące wej­ście do sa­mo­lotu? Można oczy­wi­ście ku­pić drogi bi­let z wy­zna­czo­nym miej­scem, albo tani bi­let i do­dat­kowo opła­cić pierw­szeń­stwo wej­ścia do sa­mo­lotu. Jedna i druga me­toda nie gwa­ran­tuje kom­for­to­wego zaj­mo­wa­nia miej­sca. Warto być może sko­rzy­stać z opra­co­wa­nia bar­dziej na­uko­wego? Oto in­struk­cja: pa­sa­że­ro­wie zaj­mują miej­sca naj­pierw przy oknach, ale nie każde od razu, tylko co drugi rząd. To daje […]

Czy dużo osób korzyta z mobiletu?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 5 Czy dużo osób ko­rzyta z mobiletu?