Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bezpieczeństwo’

Podgląd: Czy to oko może kłamać?

Czy to oko może kłamać?

Co­raz czę­ściej spo­so­bem za­bez­pie­cze­nia, przede wszyst­kim do ści­śle chro­nio­nych po­miesz­czeń, jest we­ry­fi­ka­cja toż­sa­mo­ści przez ana­lizę bio­me­tryczną cech oka. Znamy to do­sko­nale z fil­mów sen­sa­cyj­nych. Wiemy też, że bo­ha­te­ro­wie ła­two po­tra­fili so­bie z ta­kimi za­bez­pie­cze­niami po­ra­dzić. Te­raz, dzięki roz­wią­za­niu pol­skich na­ukow­ców, trud­niej bę­dzie oszu­kać urzą­dze­nia we­ry­fi­ku­jące toż­sa­mość przy po­mocy ana­lizy oka. Au­to­rami sku­tecz­nej po­dobno, au­to­ma­tycz­nej me­tody wy­kry­wa­nia fal­sy­fi­ka­tów gałki […]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata — wyzwania i zagrożenia

Za­pra­szamy do udziału w II Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej Bez­pie­czeń­stwo Współ­cze­snego Świata — wy­zwa­nia i za­gro­że­nia! Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 15 marca 2012 roku w Po­zna­niu. W od­po­wie­dzi na duże za­in­te­re­so­wa­nie I edy­cją kon­fe­ren­cji za­pra­szamy do udziału w jej ko­lej­nej od­sło­nie, kon­ty­nu­ują­cej te­ma­tykę bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego. Pod­czas kon­fe­ren­cji zo­staną po­ru­szone kwe­stie bez­pie­czeń­stwa w me­diach, ję­zyku, szkole, ro­dzi­nie, kul­tu­rze, eko­lo­gii, eko­no­mii, in­for­ma­tyce, pra­wie, lo­gi­styce oraz […]

Podgląd: Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wu­jąc sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wnio­sku, że naj­trud­niej­szym ele­men­tem jazdy jest par­ko­wa­nie. Rów­nie trudne jest chyba od­po­wied­nie za­cu­mo­wa­nie du­żego statku. Na ra­tu­nek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, któ­rzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny sys­tem uła­twia­jący stat­kom cu­mo­wa­nie do na­brzeży. Sys­tem wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbliżającego […]

Podgląd: Piękne, ale czy zdrowe?

Piękne, ale czy zdrowe?

Ta­tu­aże były kie­dyś do­meną prze­stęp­czego śro­do­wi­ska. Dziś ro­bią je so­bie gwiazdy mu­azyki czy sportu, oraz na­śla­du­jące je na­sto­latki, ale też… ele­ganc­kie ko­biety. Je­śli ba­da­nia nie kła­mią taką ozdobę na ciele ma przy­naj­mniej 25% osób przed trzy­dziestką. O gu­stach się nie dys­ku­tuje, ale o zdro­wiu na­wet na­leży. De­cy­du­jąc się na zro­bie­nie ta­tu­ażu, mało kto my­śli o środ­kach, ja­kie przedostają […]

Podgląd: Solaris elektryczny

Solaris elektryczny

Czy detergenty są szkodliwe?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 19 Czy de­ter­genty są szkodliwe?

Audycja 10 – Co nam zastąpi benzynę, czyli o ekologicznych pojazdach i alternatywnych

Jak dzia­łają sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo i pracę kie­rowcy w no­wo­cze­snych sa­mo­cho­dach? Co nam za­stąpi ben­zynę, czyli o eko­lo­gicz­nych po­jaz­dach i alternatywnych 

Wszystko o ESP

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Wszystko o ESP

Jakie systemy wspomagające bezpieczeństwo pojawiają się w samochodach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Ja­kie sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo po­ja­wiają się w samochodach?

Czy większy wpływ na bezpieczeństwo ma człowiek czy systemy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Czy więk­szy wpływ na bez­pie­czeń­stwo ma czło­wiek czy systemy?

Strona 2 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3 Ostatni ›