Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘badania’

Podgląd: Pokaż psa, a powiem ci jaki jesteś

Pokaż psa, a powiem ci jaki jesteś

Rasa psa, ja­kiego wy­bra­li­śmy, może zdra­dzać na­sze ce­chy… Do ta­kich wnio­sków na­ukowcy Jo Fe­aron i dr Lance Work­man z Bath Spa Uni­ver­sity w Bath w An­glii, po ana­li­zie wy­ni­ków in­ter­ne­to­wego ba­da­nia, w któ­rym ty­siące wła­ści­cieli psów wy­peł­niło in­ter­ne­towy kwe­stio­na­riusz. An­kiety po­zwa­lały oce­nić kilka cech oso­bo­wo­ści wy­peł­nia­ją­cych, jak np. eks­tra­wer­sję, zgod­ność czy sta­bil­ność emo­cjo­nalną. Jed­no­cze­śnie re­spon­denci in­for­mo­wali, ja­kiej rasy psa posiadają. […]

Podgląd: Test medyczny zainspirowany Harrym Potterem

Test medyczny zainspirowany Harrym Potterem

Sa­mo­pi­szący dzien­nik, w któ­rym ukryta treść po­ka­zy­wała się do­piero po skro­pie­niu wła­sna krwią, a więc je­den z ga­dże­tów z książki „Harry Pot­ter i Kom­nata Ta­jem­nic”, za­in­spi­ro­wał au­stra­lij­skich na­ukow­ców. Stwo­rzyli oni pa­pie­rowe bio­sen­sory, które szybko iden­ty­fi­kują grupy krwi. Na­ukowcy twier­dzą, że test jest tak samo wia­ry­godny jak wy­ko­ny­wany w pro­fe­sjo­nal­nych jed­nost­kach, ale tań­szy i szyb­szy. Pa­pie­rowe bio­sen­sory zo­stały opra­co­wane przez na­ukow­ców z Mo­nash Uni­ver­sity pod […]

Podgląd: Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT

Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT

W od­po­wie­dzi na ro­snące po­trzeby przed­się­bior­ców pro­wa­dzą­cych in­no­wa­cyjne firmy oraz osób przed­się­bior­czych chcą­cych re­ali­zo­wać swoje po­my­sły na biz­nes w dzie­dzi­nie za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, szcze­gól­nie che­mii, bio­tech­no­lo­gii, no­wo­cze­snych ma­te­ria­łów lub IT, na te­re­nie Po­znań­skiego Parku Na­­u­kowo-Te­ch­no­­lo­­gi­cz­nego Fun­da­cji Uni­wer­sy­tetu im. A. Mic­kie­wi­cza zo­sta­nie wkrótce od­dany do użytku Ze­spół In­ku­ba­to­rów Wy­so­kich Tech­no­lo­gii. Ze­spół In­ku­ba­to­rów Wy­so­kich Tech­no­lo­gii to ko­lejny ele­ment budowanego […]

Audycja 58 – Jak robi się dzieci, czyli o sztucznym zapłodnieniu

Co to jest nie­płod­ność i kogo naj­czę­ściej do­tyka? Ja­kie znamy me­tody sztucz­nego za­płod­nie­nia? Jak wła­ści­wie umiesz­cza się plem­nik w ko­mórce ja­jo­wej w pro­ce­sie za­płod­nie­nia in vitro?

Podgląd: Stary człowiek i… jeździ

Stary człowiek i… jeździ

Choć trudno się z tym po­go­dzić, to trzeba spoj­rzeć praw­dzie w oczy. Starsi kie­rowcy mimo chęci i za­mi­ło­wa­nia do jeż­dże­nia, nie są już tak sprawni jak kilka lat wcze­śniej. By nie mu­sieli re­zy­gno­wać z jazdy po­wstała tech­no­lo­gia, która ma im po­móc jeź­dzić bez­piecz­nie. By nie po­zba­wiać se­nio­rów przy­jem­no­ści po­dró­żo­wa­nia na wła­snych czte­rech kół­kach, na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w New­ca­stle opra­co­wali mię­dzy in­nymi program […]

Audycja 57 – Robin Heart rusza na ratunek

Przed­sta­wiamy Ro­bin He­art, czyli pol­skiego ro­bota chi­rur­gicz­nego. Skąd się wziął, co po­trafi, jaka przed nim przyszłość?

Podgląd: Jak ustawić się do zdjęcia?

Jak ustawić się do zdjęcia?

Czym zaj­mują się na­ukowcy? Nie za­wsze są to ba­da­nia na miarę No­bla, ale aku­rat te wy­niki mogą wielu oso­bom po­móc… w ka­rie­rze. Jak naj­le­piej za­pre­zen­to­wać się na zdję­ciu? Znamy już od­po­wiedź. Ame­ry­kańcy uczeni pre­zen­to­wali róż­nym oso­bom czarno-białe zdję­cia ko­bie­cych i mę­skich pro­fili pro­sząc o ich ocenę. Uczest­nicy ba­da­nia mieli wska­zy­wać które są bar­dziej, a które mniej przy­jemne dla oka. […]

Podgląd: O cieczy, co kulom się nie kłania

O cieczy, co kulom się nie kłania

Na­ra­żeni na zra­nie­nie ku­lami za­kła­dają czę­sto ka­mi­zelkę ku­lo­od­porną. Chroni ona jed­nak tylko kor­pus, a co z resztą ciała? Być może od­po­wie­dzią bę­dzie ciecz, nad którą pra­cują na­ukowcy z Pol­ski. Ma ona tward­nieć pod wpły­wem ude­rze­nia. Je­śli ba­da­nia przy­niosą spo­dzie­wane re­zul­taty, ciecz bę­dzie mo­gła za­stą­pić, bądź uzu­peł­nić ochronę, jaką daje wy­ko­nana ze sztyw­nego ma­te­riału ka­mi­zelka. Ukryta w ma­te­riale ciecz uderzona […]

Podgląd: Jak lepiej zdać egzamin? Trzeba dużo pić!

Jak lepiej zdać egzamin? Trzeba dużo pić!

Chcesz le­piej zdać eg­za­min? Wy­star­czy na­pić się… wody. Z ba­dań bry­tyj­skich na­ukow­ców wy­nika, że stu­denci, któ­rzy przy­no­szą wodę na sale eg­za­mi­na­cyjną zwięk­szają swoją szansę na otrzy­ma­nie lep­szej oceny! Uczeni z uni­wer­sy­te­tów East Lon­don oraz West­min­ster prze­pro­wa­dzili ba­da­nia na 447 stu­den­tach psy­cho­lo­gii z East Lon­don — 71 z nich było na kur­sie przy­go­to­waw­czym, 225 stu­dio­wało na pierw­szym, a 151- na dru­gim roku. Biorąc […]

Audycja 56 – Sztuczny chirurg, czyli o robotach medycznych

Co to są ro­boty me­dyczne? Do czego się przy­dają? Jak wy­gląda i działa słynny ro­bot chi­rur­giczny Da Vinci?

Strona 7 z 24 ‹ Pierwszy 4 5 6 7 8 9 10 Ostatni ›