Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘avatar’

Podgląd: Avatar w armii

Avatar w armii

To co oglą­damy w ki­nie jako fan­ta­stykę, czę­sto albo już jest w służ­bie ar­mii, albo wkrótce bę­dzie. Moż­li­wo­ści urze­czy­wist­nia­nia po­my­słów sce­na­rzy­stów są nie­ogra­ni­czone. Pra­wie. Ba­rierą są czę­sto pie­nię­dze. Ame­ry­kań­ska agen­cja DARPA (De­fense Ad­van­ced Re­se­arch Pro­jects Agency), zaj­mu­jąca się roz­wo­jem tech­no­lo­gii woj­sko­wych, ujaw­niła wła­śnie że w swoim naj­now­szym bu­dże­cie prze­zna­czyła aż 7.000.000 do­la­rów na pro­jekt „Ava­tar”. Na­zwa wzięta z filmu […]