Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘astronauci’

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wie­ków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wra­żeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają na­szą wy­obraź­nię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś jak on pach­nie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fan­der i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kań­ska firma Think­Geek stwo­rzyła świeczki o za­pa­chu Wszech­świata. Pachną […]

Podgląd: Kosmiczna nuda

Kosmiczna nuda

Dziś o 11:00 czasu pol­skiego za­koń­czył się osiem­na­sto­mie­sięczny eks­pe­ry­ment „Mars 500” zor­ga­ni­zo­wany przez Eu­ro­pej­ską Agen­cję Ko­smiczną. Trzech Ro­sjan, Fran­cuza, Wło­cha i Chiń­czyka za­mknięto na 520 dni w kon­struk­cji imi­tu­ją­cej sta­tek ko­smiczny, zbu­do­wa­nej w In­sty­tu­cie Pro­ble­mów Bio­me­dycz­nych w Mo­skwie. Wszystko miało być tak jak w praw­dzi­wej wy­pra­wie na Czer­wo­nej Pla­netę. Aby zwięk­szyć szanse po­wo­dze­nia pio­nier­skich mi­sji ko­smicz­nych, na­ukowcy od lat prze­pro­wa­dzają próby, […]