Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘archiwum’

Podgląd: Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

23 wrze­śnia 2011r. pod­czas te­go­rocz­nej pią­tej już edy­cji Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska, od­bę­dzie się warsz­tat pro­mu­jący wor­tal na​uka​ipo​step​.pl. W ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego warsz­tatu zor­ga­ni­zo­wane będą gry i za­bawy dla dzieci. Ukła­da­nie puz­zli na czas, roz­po­zna­wa­nie ta­jem­ni­czych sprzę­tów. Dzieci będą mo­gły, przy oka­zji świet­nej za­bawy do­wie­dzieć się jak wy­glą­dały ma­szyny z prze­łomu wieku. Noc Na­ukow­ców jest imprezą, […]