Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ambient’

Podgląd: Partnerski Związek Nauki i Postępu pojawił się na Zawodach o Puchar Rektora organizowanych na WAT!

Partnerski Związek Nauki i Postępu pojawił się na Zawodach o Puchar Rektora organizowanych na WAT!

27 maja do­tar­li­śmy ze sto­iskiem i ga­dże­tami na te­ren od­by­wa­ją­cych się za­wo­dów w ra­mach walki o Pu­char Rek­tora. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cych wa­run­ków po­go­do­wych, zim­nego wia­tru, oka­zjo­nal­nego desz­czu i bu­rzo­wej aury PZNiP udało się roz­sta­wić sto­isko i za­pro­sić za­wod­ni­ków i wi­dzów do za­bawy. Uczest­nicy eventu nie pod­dali się po­go­dzie, dzięki czemu mieli oka­zję wy­słu­chać in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wziąć udział w grze, a także zdo­być na­grody i upo­minki od […]

Podgląd: Opole stolicą Polskiej piosenki i…Nauki i Postępu

Opole stolicą Polskiej piosenki i…Nauki i Postępu

Pro­sto z Wro­cła­wia po­je­cha­li­śmy do Opola, gdzie śpie­wa­jąco, wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Opol­skiej, po­zna­wa­li­śmy moż­li­wo­ści kry­jące się w pro­jek­cie Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Ogromny tłok przy sto­isku, za­dzi­wia­jąca (na­wet dla nas) fre­kwen­cja w po­łą­cze­niu z za­żartą ry­wa­li­za­cją w cza­sie gry uczy­niła z wi­zyty na Po­li­tech­nice Opol­skiej do­sko­nałe zwień­cze­nie to­urne Zie­lona Góra – Wro­cław – Opole. Po wy­da­niu na­gród, prze­ka­za­niu in­for­ma­cji o projekcie […]

Podgląd: Nauka i Postęp z misją we Wrocławiu!

Nauka i Postęp z misją we Wrocławiu!

W kwiet­niu, a do­kład­niej 18 kwiet­nia 2011 r. po­sta­no­wi­li­śmy za­ra­zić ideą Na­uki i Po­stępu stu­den­tów Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej. Kilka dni po wi­zy­cie w Zie­lo­nej Gó­rze de­le­ga­cja na­szego pro­jektu do­je­chała do Wro­cła­wia, gdzie w ra­mach sto­iska za­pra­sza­li­śmy stu­den­tów do wspól­nej gry, a przy oka­zji udzie­la­li­śmy waż­nych i nie­zbęd­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pro­jektu PZNiP. Po wy­da­niu nie­zli­czo­nej ilo­ści na­gród i upo­min­ków oraz wy­li­cze­niu, że nie było […]

Podgląd: Nauka i Postęp bawi i uczy tym razem w Zielonej Górze!

Nauka i Postęp bawi i uczy tym razem w Zielonej Górze!

15 kwiet­nia 2011 ekipa wy­słana przez Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu go­ściła na Uni­wer­sy­te­cie Zie­lo­no­gór­skim. Jak zwy­kle przy­by­li­śmy rano by do go­dzin po­po­łu­dnio­wych wraz ze stu­den­tami UZ zgłę­biać moż­li­wo­ści pro­jektu PZNiP jed­no­cze­śnie do­brze się ba­wiąc. Po raz ko­lejny z na­szym sto­iskiem ze­tknęło się wielu stu­den­tów któ­rzy nie tylko uzy­skali in­for­ma­cje o pro­duk­tach na­szego pro­jektu ale mieli także moż­li­wość na […]

Podgląd: Bawiliśmy się razem już drugi raz!

Bawiliśmy się razem już drugi raz!

Tym ra­zem w Po­zna­niu na Po­li­tech­nice, we środę 30 marca br. „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” go­ścił w Cen­trum Wy­­kła­­dowo-Ko­n­fe­­re­n­cy­j­nym. Dzięki wspar­ciu Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­li­śmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­ni­tor) i za­czę­li­śmy wspólną, bar­dzo udaną za­bawę. Od go­dziny 9 do go­dziny 15 wszy­scy uczest­nicy eventu mieli oka­zję wy­słu­chać in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wziąć udział w grze, a także zdo­być na­grody i upo­minki od PZNiP. […]

Podgląd: Pierwszy wspólny ambient już za nami!

Pierwszy wspólny ambient już za nami!

W pią­tek 11 marca br. „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu” pod­je­chał pod bramy Wy­działu Bu­dow­nic­twa i In­ży­nie­rii Śro­do­wi­ska Po­li­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej. Dzięki wspar­ciu ze strony Sa­mo­rządu Stu­denc­kiego szybko roz­sta­wi­li­śmy sto­iska (w tym kon­solę i mo­ni­tor) i za­czę­li­śmy wspólną, bar­dzo udaną za­bawę. Od go­dziny 10 do go­dziny 15 funk­cjo­no­wały dwa punkty in­for­ma­cyjne. Punkt pierw­szy zna­lazł się za­raz przy wej­ściu głów­nym wy­działu, gdzie […]

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2