Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ambient’

Podgląd: Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Nie tak dawno temu by­li­śmy w Ło­dzi na Po­li­tech­nice i już wtedy wszyst­kie znaki na nie­bie i ziemi wska­zy­wały, że jesz­cze kie­dyś wró­cimy na Po­li­tech­nikę Łódzką. Tak też się stało! Po­now­nie na­wie­dzi­li­śmy PŁ we środę 28.03.2012. Działo się wiele. Wspól­nie ze stu­den­tami i pra­cow­ni­kami Po­li­tech­niki zgłę­bia­li­śmy taj­niki na­uki i tego jak po­zy­tyw­nie wpływa ona na na­szą co­dzien­ność. Oprócz so­lid­nej i przy­jem­nej dawki wie­dzy każdy mógł li­czyć na atrakcyjne […]

Podgląd: Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Po uda­nej ze­szło­rocz­nej wi­zy­cie po­sta­no­wi­li­śmy po­now­nie od­wie­dzić ge­nialną Po­li­tech­nikę w Opolu! Już w ze­szłym roku stu­denci Po­li­tech­niki pod­nie­śli po­przeczkę bar­dzo wy­soko! W tym roku też byli w wy­śmie­ni­tej for­mie. Ba­wi­li­śmy się bar­dzo do­brze, ogłę­bia­jąc swoje za­in­te­re­so­wa­nie na­uką, zdo­by­wa­jąc na­grody i ry­wa­li­zu­jąc w róż­nych po­je­dyn­kach. Wszyst­kim stu­den­tom oraz pra­cow­ni­kom Po­li­tech­niki dzię­ku­jemy za mile spę­dzony czas i mamy na­dzieję, że bę­dziemy mieli jesz­cze oka­zję się spotkać.

Ambient w Gdańsku

Po Olsz­ty­nie przy­szedł czas na od­wie­dze­nie Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Oj działo się w Gdań­sku. Roz­sta­wi­li­śmy się w Klu­bie Stu­denc­kim gdzie wy­mę­czeni tru­dami dnia co­dzien­nego stu­denci przy­cho­dzą aby od­po­cząć i od­re­ago­wać. Na­sze sto­isko, z no­wo­cze­sną kon­solą, ga­dże­tami, na­gro­dami i ofertą roz­wi­ja­ją­cej i wcią­ga­ją­cej roz­rywki wpi­sało się ide­al­nie. Za­an­ga­żo­wani stu­denci, ko­le­dzy i ko­le­żanki ak­tyw­nie ki­bi­cu­jący pod­czas każ­dej gry, wielu za­in­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem i na­szą stroną…Gdańsk za­pa­mię­tamy wyłącznie […]

Podgląd: Ambient w Olsztynie

Ambient w Olsztynie

Pro­sto z Rze­szowa po­je­cha­li­śmy nie­mal przez całą Pol­skę, aby od­wie­dzić Uni­wer­sy­tet War­miń­sko Ma­zur­ski w Olsz­ty­nie. Po dłu­giej dro­dze do­tar­li­śmy pięt­na­stego grud­nia do Olsz­tyna i na UWM. Za­chwy­ceni ge­nial­nym po­ło­że­niem uczelni roz­po­czę­li­śmy za­ra­ża­nie stu­den­tów UWM ideą na­uki i po­stępu. Ba­wiąc się, udzie­la­jąc in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wy­da­jąc ga­dżety i upo­minki udało nam się za­chę­cić duże grono od­bior­ców do głęb­szego za­zna­ja­mia­nia się z na­szym projektem […]

Podgląd: Ambient w Rzeszowie

Ambient w Rzeszowie

Po­li­tech­nika Rze­szow­ska zo­stała na­je­chana przez de­le­ga­cję z www​.na​uka​ipo​step​.pl dnia 14.12.2012 r. W do­brych na­stro­jach po wi­zy­cie w Kra­ko­wie przy­stą­pi­li­śmy do dzia­ła­nia na Po­li­tech­nice Rze­szow­skiej. Tym ra­zem też było świet­nie. Jak zwy­kle dużo osób i duże za­in­te­re­so­wa­nie przy sto­isku. Prze­ro­dziło się to w nie­zły ruch, a tym sa­mym dużą ilość in­for­ma­cji jaką udało nam się prze­ka­zać stu­den­tom i pra­cow­ni­kom tej faj­nej uczelni. Oczy­wi­ście każdy […]

Podgląd: Ambient w Gliwicach

Ambient w Gliwicach

Dwu­na­stego grud­nia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym ra­zem sza­le­li­śmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych któ­rzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to su­per oka­zja, żeby od­stre­so­wać się mię­dzy za­ję­ciami i przy oka­zji za­po­znać się z na­szym pro­jek­tem. Dla ca­łej reszty była to bez wąt­pie­nia su­per nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko go­dziny pierw­szo­rzęd­nej rozrywki, […]

Podgląd: Ambient w Krakowie

Ambient w Krakowie

Dwu­na­stego grud­nia by­li­śmy w Gli­wi­cach, a trzy­na­stego można nas było zna­leźć w śnież­nym i bia­łym Kra­ko­wie. Po­zo­sta­jąc w kli­ma­tach po­li­tech­nicz­nych, po­sta­no­wi­li­śmy swoją obec­no­ścią wzbo­ga­cić przed­świą­teczny kli­mat na Po­li­tech­nice Kra­kow­skiej. Stu­denci PK oka­zali się wy­traw­nymi i efek­tyw­nymi gra­czami, dzięki czemu bar­dzo efek­tyw­nie udało nam się na­gra­dzać ga­dże­tami, upo­min­kami i bez­cenną wie­dzą o na­szym pro­jek­cie. Mimo świet­nej za­bawy mu­sie­li­śmy opu­ścić Kra­ków i ge­nialną Po­li­tech­nikę Kra­kow­ską, żeby […]

Podgląd: Sesja z nami nie była straszna!

Sesja z nami nie była straszna!

Ostat­nimi mia­stami, do któ­rych do­tar­li­śmy tuż przed roz­po­czę­ciem wa­ka­cji były Kielce i Lu­blin. Choć za­równo na Po­li­tech­nice Świę­to­krzy­skiej jak i Lu­bel­skiej trwała już se­sja, to wo­kół na­szego sto­iska cały czas było tłoczno. Jedni od­wie­dzali nas w dro­dze na eg­za­min bądź za­li­cze­nie, inni z nich wra­cali. Sta­ramy się za­wsze za­in­te­re­so­wać pro­jek­tem Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu w atrak­cyjny i za­ska­ku­jący spo­sób, więc nasze […]

Podgląd: Projekt dociera do Lublina

Projekt dociera do Lublina

Jako ostat­nie miej­sce przed wa­ka­cjami po­sta­no­wi­li­śmy od­wie­dzić Lu­blin. 15 czerwca 2011 sto­isko PZNiP roz­ło­ży­li­śmy na Po­li­tech­nice Lu­bel­skiej. Piękne mia­sto w po­łą­cze­niu z za­an­ga­żo­wa­nymi i cie­kaw­skimi stu­den­tami po­zwo­liło stwo­rzyć event je­dyny w swoim ro­dzaju. Udało się w 100%. Uczest­nicy nie tylko do­brze się ba­wili, ale także do­wie­dzieli się co kryje w so­bie pro­jekt PZNiP oraz za­opa­trzyli się w róż­no­rodne na­grody i upo­minki. Dzię­ku­jemy wszystkim […]

Podgląd: Kielce — Powrót po krótkiej przerwie

Kielce — Powrót po krótkiej przerwie

Po krót­kiej prze­rwie de­le­ga­cja PZNiP wzięła na ce­low­nik Kielce, a do­kład­niej Po­li­tech­nikę Świę­to­krzy­ską. 14 czerwca 2011 r. z no­wymi si­łami roz­po­czę­li­śmy wy­da­rze­nie na te­re­nie Po­li­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. Po­dob­nie jak na wcze­śniej­szych wy­jaz­dach nie mu­sie­li­śmy za­chę­cać stu­den­tów do udziału w even­cie od­by­wa­ją­cym się na na­szym sto­isku. Do­bra za­bawa, na­uka, in­for­ma­cji o pro­jek­cie oraz na­grody two­rzą mie­szankę wy­bu­chową, któ­rej nie oprze się […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›