Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘alfred nobel’

Podgląd: Kulisy nagrody Nobla

Kulisy nagrody Nobla

Trwa ty­dzień no­blow­ski. Co­dzien­nie po­zna­jemy te­go­rocz­nych zdo­byw­ców na­grody w po­szcze­gól­nych dzie­dzi­nach. Do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści tra­fiają na­zwi­ska i uza­sad­nie­nie Ko­mi­tetu No­blow­skiego. Na­to­miast szcze­góły wy­boru te­go­rocz­nych lau­re­atów nie zo­staną ujaw­nione. Spo­czną w taj­nych ar­chi­wach na 50 lat. Fun­da­tor na­grody, szwedzki prze­my­sło­wiec i wy­na­lazca dy­na­mitu Al­fred No­bel zmarł bez­po­tom­nie w 1896 roku. Po­zo­sta­wił 32.000.000 ów­cze­snych ko­ron szwedz­kich. Te­sta­men­tem prze­ka­zał ma­ją­tek in­sty­tu­cji, która co roku […]