Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘aerodynamiczne’

Podgląd: Podpowiadamy jak oszczędzać na paliwie do samochodu!

Podpowiadamy jak oszczędzać na paliwie do samochodu!

Kilka ostat­nich mie­sięcy nie było przy­jem­nych dla kie­row­ców. Na sta­cjach pła­ci­li­śmy za litr pa­liwa co­raz wię­cej. Je­dy­nym spo­so­bem wy­da­wało się tan­ko­wa­nie „na blon­dynkę” — czyli za­wsze za tę samą cenę. To jed­nak tylko marne oszu­ki­wa­nie na­szego port­fela. Oka­zuje się, że jest jesz­cze je­den spo­sób na oszczęd­no­ści! To in­for­ma­cja szcze­gól­nie ważna te­raz, pod ko­niec roku, bo wszystko […]