Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ABS’

Podgląd: Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Na pol­skich dro­gach nie jest bez­piecz­nie. Być może sy­tu­acja po­prawi się, gdy wej­dzie do użytku naj­now­szy wy­na­la­zek in­ży­nie­rów z In­sty­tutu Ba­daw­czego Dróg i Mo­stów w War­sza­wie. Opra­co­wali oni in­te­li­gentną ba­rierę dro­gową, która nie tylko po­wstrzyma po­jazd o każ­dym ga­ba­ry­cie przed wy­pad­nię­ciem z drogi, ale i do­sto­suje jej sztyw­ność do masy po­jazdu. Do­dat­kowo po ko­li­zji wy­śle SMS‑a ra­tow­ni­kom. Ak­tywna In­te­li­gentna Ba­riera Drogowa […]

Podgląd: Pieszy z poduszką

Pieszy z poduszką

Współ­cze­sne sa­mo­chody pro­jek­to­wane są tak, by za­pew­nić jak naj­więk­sze bez­pie­czeń­stwo oso­bom nimi po­dró­żu­ją­cych. Na­wet naj­tań­sze auta na rynku po­sia­dają w stan­dar­do­wym wy­po­sa­że­niu jedną lub dwie po­duszki po­wietrzne, a auta z wyż­szej półki maja na­wet ich kil­ka­na­ście! Air-bagi chro­nią kie­rowcę i pa­sa­że­rów pod­czas zde­rzeń bocz­nych, przed­nich, czy da­cho­wa­nia; dzięki nim na­wet z bar­dzo po­waż­nego wy­padku pa­sa­że­ro­wie auto mogą wyjść bez szwanku. […]

Wszystko o ESP

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Wszystko o ESP

Jakie systemy wspomagające bezpieczeństwo pojawiają się w samochodach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Ja­kie sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo po­ja­wiają się w samochodach?

Czy większy wpływ na bezpieczeństwo ma człowiek czy systemy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Czy więk­szy wpływ na bez­pie­czeń­stwo ma czło­wiek czy systemy?

Czy po wybuchu poduszek powietrznych samochód nadaje się już tylko do kasacji?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Czy po wy­bu­chu po­du­szek po­wietrz­nych sa­mo­chód na­daje się już tylko do kasacji?

Jak układy wspomagające bezpieczeństwo zadziałają w razie wypadku?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Jak układy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo za­dzia­łają w ra­zie wypadku?

Po co nam układy wspomagające bezpieczeństwo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Po co nam układy wspo­ma­ga­jące bezpieczeństwo?

Jakie systemy bezpieczeństwa montowane są w poznańskich autobusach?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Ja­kie sys­temy bez­pie­czeń­stwa mon­to­wane są w po­znań­skich autobusach?

Audycja 9 – ABS i ESP, czyli o bezpieczeństwie w pojazdach

Jak dzia­łają sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo i pracę kie­rowcy w no­wo­cze­snych samochodach?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›