Przejdź do treści

Sympatia naukowa

Po­każ, co po­tra­fisz — opisz roz­wią­za­nie, któ­rym zwró­cisz na sie­bie uwagę przedsiębiorcy

Stu­denci przez cały okres na­uki two­rzą różne opra­co­wa­nia, pro­jekty, kon­spekty, ra­porty itp. Wy­maga to dużo pracy, po­świę­ce­nia, czę­sto po­sze­rza­nia wie­dzy wy­nie­sio­nej z za­jęć o do­dat­kowe in­for­ma­cje. Na war­tość tych prac duży wpływ ma su­mien­ność stu­den­tów oraz za­an­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków na­uko­wych. Rze­telna praca za­wsze przy­nosi ko­rzyść cho­ciażby w po­staci za­li­cze­nia na 3. Ważne jed­nak, aby uzy­skać z po­nie­sio­nego trudu coś wię­cej oprócz wie­dzy, umie­jęt­no­ści i sa­tys­fak­cji. Za­pro­po­nuj efekty swo­jej pracy przed­się­bior­stwom. Po­każ, że na­uka może przy­no­sić wy­mierne ko­rzy­ści. Spró­buj za­ra­biać na sprze­da­wa­niu swo­jej wie­dzy już w cza­sie studiów.

Stra­te­gię wdro­że­nia osią­gnię­cia na­uko­wego można opi­sać na za­łą­czo­nym for­mu­la­rzu i prze­słać na ad­res e‑mail: 
ewa.​lembicz@​umww.​pl

Jed­no­cze­śnie, uprzej­mie pro­simy o wy­ra­że­nie zgody na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z późn. zmia­nami przez Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego i Po­li­tech­nikę Po­znań­ską w celu umiesz­cze­nia opi­sów osią­gnięć na­uko­wych na stro­nie www​.na​uka​ipo​step​.pl.

Pobierz: Ramowa karta opracowania strategii dla studentów 2011 (1216 pobrań) 


Autorskie strategie studentów

1. Pro­duk­cja ro­let holograficznych
2, Pro­duk­cja spe­cja­li­stycz­nego obuwia
3. Ła­do­warki Powersonko
4. Mi­kro­chipy w dowodach
5. Sieć wy­po­ży­czalni rowerów 
6. Gniazdko elek­tryczne z przedłużaczem
7. Mie­sza­dełko
8. No­śniki trans­por­tu­jące sub­stan­cje za­warte w kremie
9. Por­tal fizp​.pl
10. Lampy z pa­ne­lem wy­ko­rzy­stu­ją­cym ener­gię słoneczną 
11. Kom­pu­tery do­sto­so­wane do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb odbiorców
12. Stra­te­gia dla firm kurierskich 
13. Pro­duk­cja per­fum o za­pa­chu skom­po­no­wa­nym dla in­dy­wi­du­al­nego po­trzeb konsumenta
14. Wy­roby czekoladowe 
15. Ry­nek logistyczno-transportowy
16. Ak­ce­so­ria dziecięce
17. Sy­mu­la­tory do na­uki jazdy
18. In­no­wa­cyjny kosmetyk 
19. Obu­wie jeździeckie
20. In­no­wa­cyjny wy­łącz­nik światła 
21. Apli­ka­cja Audio&Text
22. Mo­bilny te­le­wi­zor P‑Blast
23. Na­pój energetyczny 
24. Oku­lary plazmatyczne
25. Eco-Box
26. Port­fel GPS
27. Sy­ropy w saszetkach
28. Where’s my bus?
29. Bio-Ma­ska
30. Me­cha­ni­zmem uła­twia­jący wyj­mo­wa­nie wtyczki
31. Wa­lizka z ko­sme­ty­kami „Must have”
32. Te­le­fon ko­mór­kowy dla seniora
33. Karta ra­ba­towa — City Card
34. Za­bez­pie­cze­nia biometryczne 
35. Li­qu­idair
36. Sport-as­sist 
37. Piłka do siat­kówki halowej 
38. Szkoła jazdy klasy Premium 
39. Hot Connect 
40. Oko­licz­no­ściowy prze­wóz końmi
41. Po­śred­nic­two mię­dzy ko­re­pe­ty­to­rami, a po­szu­ku­ją­cymi po­mocy w nauczaniu
42. Sys­tem na­kle­jek na leki 
43. Oku­lary prze­ciw­sło­neczne z re­gu­la­cją przy­ciem­nie­nia szkieł
44. Pro­gram sys­te­mowy an­droid do otwie­ra­nia domofonu 
45. Na­daj­nik GPS
46. Elek­tro­niczna tablica
47. Mała Czarna
48. Pro­duk­cja ozdób 
49. Pro­dukt dla osób niedowidzących 
50. Elek­tro­niczne li­stwy cenowe
51. Buty z lo­ka­li­za­to­rem GPS
52. Sa­lon od­nowy biologicznej 
53. Ma­te­riał do pro­duk­cji sys­te­mów wen­ty­la­cyjno – klimatyzacyjnych 
54. Ge­ne­ral out­so­ur­cing Company 
55. Mo­vie Glasses
56. In­te­li­gentna bu­telka dziecięca
57. Apli­ka­cja na telefon 
58. Blo­kada ekranu w te­le­fo­nie komórkowym
59. De­sire
60. In­no­wa­cyjna tech­no­lo­gia ob­róbki alu­mi­nium i magnezu 
61. Pla­ster życia
62. Dzia­ła­nia marketingowe 
63. Sprze­daż bezpośrednia
64. Elek­tro­niczne li­stwy cenowe 
65. Przed­się­bior­stwo usługowo-transportowe
66. Pen­sjo­nat
67. Cen­trum kre­atywno-edu­ka­cyjno-roz­ryw­kowe dla dzieci i młodzieży
68. Pro­szek do pra­nia 3 w 1 
69. Ca­ło­do­bowe cen­trum opieki nad dzieckiem
70. Ka­wiar­nia
71. Tech­no­lo­gia umoż­li­wia­jąca wi­zu­ali­za­cję ob­razu roz­mówcy w te­le­fo­nie komórkowym
72. Lo­kal ga­stro­no­miczny Jesz ile chcesz
73. Po­go­to­wie biznesowe
74. Wy­roby cze­ko­la­dowe uwal­nia­jące zapach 
75. Al­ko­mat na sta­cjach benzynowych
76. Na­kry­cie głowy z wbu­do­wa­nymi słuchawkami
77. Mo­duł ste­ru­jący oświe­tle­niem mo­deli zdal­nie sterowanych
78. In­ter­ne­towe delikatesy