Przejdź do treści

Informacje

Informacje o serii „Shot naukowy”

Pokażmy nasze osiągnięcia naukowe – „Shot Naukowy”

Po­szcze­gólne od­cinki cy­klu pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych Shot Na­ukowy są re­ali­zo­wane i emi­to­wane przez Te­le­wi­zję Pol­ską Od­dział w Po­zna­niu oraz umiesz­czane na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl. W swoim za­ło­że­niu cykl 16 au­dy­cji mul­ti­me­dial­nych ma w lek­kiej oraz ko­mu­ni­ka­tyw­nej for­mie pre­zen­to­wać in­for­ma­cje o osią­gnię­ciach na­uko­wych pol­skich i świa­to­wych uczo­nych oraz o wy­ko­rzy­sta­niu osią­gnięć na­uki w go­spo­darce i w ży­ciu codziennym.
Pro­gramy są no­wa­tor­ską formą pre­zen­ta­cji osią­gnięć na­uko­wych – ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem roli ko­biet we współ­cze­snej nauce.

Zapraszamy Państwa do zaprezentowania własnych osiągnięć naukowych!

Każdy od­ci­nek umie­szony jest na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl oraz emi­to­wany dwu­krot­nie przez Te­le­wi­zję Pol­ską Od­dział w Po­zna­niu. Umoż­li­wiamy za­pre­zen­to­wa­nie ma­te­riału o Pań­stwa osią­gnię­ciach na­uko­wych w ra­mach kil­ku­mi­nu­to­wego fe­lie­tonu lub kil­ku­dzie­się­cio­se­kun­do­wej in­for­ma­cji w ka­te­go­rii „Shot news”.
Cze­kamy na ma­te­riały do­ty­czące osią­gnięć na­uko­wych za­równo pra­cow­ni­ków na­uko­wych, jak i studentów.

Kontakt

Re­dak­cja pro­gramu „Shot naukowy”

TVP Po­znań
ul. Se­ra­fi­tek 8, 61–144 Poznań
tel. 61 850 64 00

Ja­ro­sław Kę­dzierski – jaroslaw.​kedzierski@​tvp.​pl