Przejdź do treści

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­duk­cja i roz­wój tech­no­lo­gii, zwłasz­cza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam ła­twy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i informacji. 

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe