Przejdź do treści

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mie­nie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fo­wać na­sze wnę­trze? Jak po­wstaje ta­kie zdję­cie i czy bez­piecz­nie mo­żemy je so­bie pstrykać?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe