Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 29 – Czym pachnie aromat identyczny z naturalnym? Czyli jak stworzyć zapach

Czym różni się za­pach od aro­matu? jak wy­do­być za­pach z ro­ślin? Czy za po­mocą za­pa­chu można ma­ni­pu­lo­wać ludźmi? 

Audycja 28 – Jak z zupy zrobić proszek

Jak z zupy zro­bić pro­szek, z któ­rego da się zro­bić zupę, czyli o prze­two­rzo­nej żyw­no­ści. Jak roz­pu­ścić kawę i usu­szyć mięso? czy dieta zło­żona z zu­pek chiń­skich jest wartościowa?

Audycja 27 – Jak rozłożyć reklamówkę, czyli historia worka foliowego

W czym naj­le­piej no­sić za­kupy? Z czego zro­bione są torby bio­de­gra­do­walne? Gdzie naj­le­piej wy­rzu­cać foliówki?

Audycja 26 – Co właściwie nazywamy plastikiem, czyli o tworzywach sztucznych

Co wła­ści­wie na­zy­wamy pla­sti­kiem, czyli o two­rzy­wach sztucznych

Audycja 25 – Jak oszukać własne oczy, czyli o technologii 3D

Jak oszu­kać wła­sne oczy, czyli o tech­no­lo­gii 3D

Audycja 24 – Czy można prześwietlić zdjęcie cyfrowe? Czyli o aparatach fotograficznych

Jak spra­wić, żeby na­sze oczy to, co pła­skie, wi­działy prze­strzen­nie? Po co nam w ki­nie 3D oku­lary? Czy tech­no­lo­gia 3D to prze­łom w hi­sto­rii kinematografii? 

Audycja 23 – Czy mieszka z Tobą robot?

Czy mieszka z Tobą robot?

Audycja 22 – Czy laser umie czytać? Czyli o płytach

Dla­czego wgłę­bie­nia są lep­sze niż plamki? Jak wy­tło­czyć płytę? czy kom­pakty mają przyszłość?

Audycja 21 – Co widać na plazmie? Czyli o telewizorach

Co to jest te­le­wi­zja HD? Czym się różni pla­zma od LCD? Jak ob­raz ze stu­dia po­ja­wia się w na­szym telewizorze? 

Audycja 20 – Transmisja na żywo, czyli jak działa radio?

Co to są fale ra­diowe? Jak to się dzieje, że prze­no­szą głos pre­zen­tera z roz­gło­śni do na­szego domu? Jak bę­dzie roz­wi­jać się radio?

Strona 5 z 7 ‹ Pierwszy 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›