Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 38 — Brite​.pl, czyli Polak potrafi

Co to wła­ści­wie są sztuczne sa­te­lity i do czego się nam przy­dają? Kiedy i my, Po­lacy, zdo­bę­dziemy dla sie­bie ka­wa­łek orbity?

Audycja 37 — Chomik w kosmosie, czyli jak ugryźć marsjański księżyc

Jak wy­słać sondę w ko­smos? Po co ba­dać grunt i dla­czego aku­rat na Fo­bo­sie? I jaka w tym wszyst­kim rola Chomika?

Wciąż mówimy o badaniach w stanach czy w Europie. Czy Rosja, swego czasu potęga na kosmicznych arenach, wciąż się w tych badaniach liczy?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Wciąż mó­wimy o ba­da­niach w sta­nach czy w Eu­ro­pie. Czy Ro­sja, swego czasu po­tęga na ko­smicz­nych are­nach, wciąż się w tych ba­da­niach liczy? 

Audycja 36 — Jak zajrzeć do nieba, czyli o teleskopach

Co to jest te­le­skop spek­tro­sko­powy? Jak spoj­rzeć przez te­le­skop Hubble’a?Czy na­uko­wiec pa­trząc w niebo zo­ba­czy wię­cej niż ama­tor? Co to jest te­le­skop spek­tro­sko­powy? Jak spoj­rzeć przez te­le­skop Hubble\«a?Czy na­uko­wiec pa­trząc w niebo zo­ba­czy wię­cej niż amator? 

Audycji 35 — Uciec grawitacji, czyli o napędach rakietowych

Gdzie za­czyna się ko­smos? Ja­kiego ro­dzaju sil­nika po­trzeba, żeby tam po­le­cieć? czy mamy szansę na ko­smiczne wy­cieczki? Uciec gra­wi­ta­cji, czyli o na­pę­dach rakietowych

Audycja 34 — Złap mnie, jeśli potrafisz, czyli o prędkości

Co to jest ba­riera dźwięku? Jak musi być skon­stru­owany sa­mo­lot, żeby ją prze­kro­czyć? Co ma wspól­nego sie­dem­na­sto­wieczny pol­ski szlach­cic z Concorde’m? Złap mnie, je­śli po­tra­fisz, czyli o prędkości

Audycja 33 — Czy leci z nami pilot? Czyli o samolotach bezzałogowych

Po co nam sa­mo­loty bez­za­ło­gowe? Jak i z czego się je bu­duje? Kto ste­ruje bez­za­ło­gow­cem? Ja­kie bu­du­jemy w Po­zna­niu, a ja­kie w Gli­wi­cach? Au­dy­cja 33 — Czy leci z nami pilot?

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zro­bić ubra­nie? Czy eko­lo­giczne zna­czy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­ro­wać z wy­soko tech­no­lo­gicz­nie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z jedwabiu?

Audycja 31 – Kurczak sojowy, czyli czym zastąpić mięso?

Czy lu­dzie są ra­czej mięso czy ro­śli­no­żerni? Co bar­dziej szko­dzi śro­do­wi­sku? Dla­czego soja, a nie fa­sola? Jak zro­bić we­ge­ta­riań­ską wę­dlinę o smaku kurczaka? 

Audycja 30 – Jak upiec chleb świeży przez dwa lata, czyli o konserwantach i przechowywaniu żywności

Co to są kon­ser­wanty? czy są szko­dliwe? czym mleko UHT różni się od zwy­kłego? Czy glu­ten psze­niczny, do­da­wany do pie­czywa, to też konserwant?

Strona 4 z 7 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›