Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 48 — Zabić bakterie, czyli o antybiotykach

Czym są an­ty­bio­tyki? Czy wszystko da się nimi wy­le­czyć? Co to jest an­ty­bio­ty­ko­opor­ność i jak z nią walczyć?

Audycja 47 — Pokaż mi swoje wnętrze, czyli o MRI i PET

W jaki spo­sób zja­wi­ska fi­zyczne po­zwa­lają nam ba­dać wnę­trze ludz­kiego ciała? Czy re­zo­nans ma­gne­tyczny na­prawdę robi się przy uży­ciu ma­gne­sów? Po co prze­pusz­czamy fo­tony przez na­sze ciało

Audycja 46 – Nerki mają głos, czyli o USG

Co to są ul­tra­dź­więki? Jak je prze­tłu­ma­czyć na ob­raz? Czy serce ma echo i co z tego wynika?

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mie­nie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fo­wać na­sze wnę­trze? Jak po­wstaje ta­kie zdję­cie i czy bez­piecz­nie mo­żemy je so­bie pstry­kać? Pro­szę o uśmiech, czyli o zdję­ciach rentgenowskich

Audycja 44 – Po co nam sztuczna inteligencja?

Co to jest in­te­li­gen­cja i jak ją sztucz­nie wy­two­rzyć? Czy już ist­nieje, do czego się przy­daje, czy może nam ja­koś zagrozić?

Audycja 43 — Teleportuj mnie, Scotty!

Czy zni­ka­nie w jed­nym miej­scu i po­ja­wia­nie się w in­nym jest w ogóle moż­liwe? Jak to ro­bili w Star­Treku? Co to są zja­wi­ska kwan­towe i co mają wspól­nego z teleportacją?

Audycji 42 — Co zderza zderzacz, czyli o akceleratorach cząstek

Co to są ha­drony i po co się je ze sobą zde­rza? Co się dzieje w ak­ce­le­ra­to­rach cząstek?

Audycja 41 – E.T dzwoni do domu, czyli o poszukiwaniu obcych cywilizacji

Co to jest ży­cie? Po co nam ko­smici? Jak ich szu­kać i gdzie się spo­dzie­wamy ich znaleźć?

Audycja 40 — Bruce’a Willisa zatrudnię od zaraz, czyli co grozi Ziemi

Co to są pla­ne­to­idy po­ten­cjal­nie nie­bez­pieczne? Jak je wy­kryć? Jak się ich pozbyć?

Audycji 39 — Sprzątanie wszechświata, czyli co nam lata nad głowami

Co wy­rzu­ci­li­śmy w ko­smos? jak to po­sprzą­tać? Czy ko­smiczne śmieci są niebezpieczne?

Strona 3 z 7 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›