Przejdź do treści

Audycja 65 — Jak zmienia nas świat, który zmieniliśmy

Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­pełnie zmie­niają na­sze po­strze­ganie świata. Jak ra­dzi so­bie w przy­spie­sza­jącym tech­no­lo­gicznie świe­cie zwy­kły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym pomaga?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe