Przejdź do treści

Audycja 4 – Czy warto wychodzić z domu?

Co da się za­ła­twić nie opusz­cza­jąc wła­snego po­koju? Czy In­ter­net sta­nie się wkrótce pod­sta­wo­wym spo­so­bem ko­mu­ni­ka­cji nie tylko z ludźmi, ale i z instytucjami?

Elek­tro­niczna Skrzynka Po­daw­cza Urzędu Mia­sta Poznania:

http://​www​.po​znan​.pl/mim

Pod­pis elektroniczny:

http://​www​.pod​pis​.in​for​.pl/

http://​www​.kir​.com​.pl

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe