Przejdź do treści

Audycja 3 – Rozpoznaj mnie! Czyli czym się od siebie różnimy i jak to zmierzyć?

Roz­po­znaj mnie! Czyli czym się od sie­bie róż­nimy i jak to zmierzyć?

Ja­kie są cha­rak­te­ry­styczne i nie­po­wta­rzalne ce­chy każ­dego z nas? Czy te ce­chy można w ja­kiś spo­sób zmie­rzyć? Po­rów­nać ze sobą? Roz­po­znać nas w tłumie?

1. Strona do­ty­cząca roz­po­zna­wa­nia twarzy:

http://​face​-re​co​gni​tion​.eu/​i​n​d​e​x.php

2.Polska Plat­forma Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­nego, cie­kawa strona o roz­ma­itych pro­jek­tach tech­no­lo­gicz­nych i in­for­ma­tycz­nych ma­ją­cych zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo pu­bliczne, ale nie tylko. 

http://​www​.ppbw​.pl/​i​n​d​e​x​.html

3. Pra­cow­nia Bio­me­trii NASK , uru­cho­miona w wy­niku dłu­go­let­niej współ­pracy NASK i In­sty­tutu Au­to­ma­tyki i In­for­ma­tyki Sto­so­wa­nej na Po­li­tech­nice Warszawskiej.

http://​www​.bio​me​tric​labs​.pl/

4. Za­kład Me­tro­lo­gii i Opto­elek­tro­niki, w któ­rym pra­cuje nasz główny ekspert:

http://​zm​.et​.put​.po​znan​.pl/​g​l​o​w​n​a​/​g​l​o​w​n​a.htm

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe