Przejdź do treści

Audycja 11 – Pociąg do nowoczesności, czyli o pojazdach szynowych

Czy ko­ja­rzony po­wszech­nie z XIX wie­kiem wy­na­la­zek, ja­kim jest po­jazd szy­nowy, ma ra­cję bytu w wieku XXI? Czy w po­ciągu jest kie­row­nica? Co to zna­czy no­wo­cze­sny tramwaj??

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe