Przejdź do treści

Audycja 1 – Gdzie się podziewają zagubione smsy?

To py­ta­nie, na które od­po­wiemy w tym ty­go­dniu, przy oka­zji za­sta­na­wia­jąc się, dla­czego smsy zdo­były taką po­pu­lar­ność i czy coś może za­stą­pić ten ro­dzaj komunikacji.

Kilka lin­ków:

Sprawdźmy, co ma do po­wie­dze­nia przy­ja­ciółka każ­dego stu­denta, Wi­ki­pe­dia:

Tu wiesz­czą ry­chłą śmierć smsa.

i ra­dzą, co można zro­bić z po­wszechną do­le­gli­wo­ścią fana smsów:

Tro­chę cie­ka­wo­stek na te­mat no­wych tech­no­lo­gii w te­le­fo­nach komórkowych:

I jesz­cze coś dla le­ni­wych, albo tych, któ­rzy zu­żyli swą in­wen­cję na znacz­nie po­waż­niej­sze sprawy, niż pi­sa­nie smsów.

Ci wszy­scy mogą sko­rzy­stać z licz­nych stron tego typu: http://​www​.smsek​.info/

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe