Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 68 — Ostatni odcinek „Pimp My Mind”

Po­słu­chaj­cie, co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy w po­że­gnal­nym odcinku.

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­duk­cja i roz­wój tech­no­lo­gii, zwłasz­cza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam ła­twy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i in­for­ma­cji. Pro­du­ku­jemy je ma­sowo, ma­sowo ku­pu­jemy, ma­sowo wy­rzu­camy na śmiet­nik. Jaki wpływ ma ten nad­miar na na­sze ży­cie i na sto­sunki mię­dzy ludźmi?

Podgląd: Audycja 66 – Boska cząstka

Audycja 66 – Boska cząstka

Czy współ­cze­sna na­uka do­star­cza do­wo­dów na nie­ist­nie­nie Boga? Czy w na­szym zmie­rzo­nym, zwa­żo­nym i obej­rza­nym pod mi­kro­sko­pem świe­cie jest jesz­cze miej­sce na tajemnice?

Audycja 65 — Jak zmienia nas świat, który zmieniliśmy

Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­pełnie zmie­niają na­sze po­strze­ganie świata. Jak ra­dzi so­bie w przy­spie­sza­jącym tech­no­lo­gicznie świe­cie zwy­kły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym po­maga? Au­dy­cja 65

Audycja 64 — Skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy

Ostatni od­ci­nek to czas na pod­su­mo­wa­nia — bę­dzie więc o wy­na­laz­kach. Tych wy­ma­rzo­nych i tych najważniejszych.

Audycja 63 – Nie ma, że boli, czyli o sposobach walki z bólem

Po co nas boli, kiedy boli? jak to na nas wpływa i jak so­bie z bó­lem poradzić?

Audycja 62 – Rozmowy ze zmarłymi, czyli o medycynie sądowej

Czym zaj­mują się me­dycy są­dowi? Co można wy­czy­tać z wło­sów, a co z ko­ści? Kto bada miej­sce zbrodni? Jak do rze­czy­wi­sto­ści mają się te­le­wi­zyjne se­riale kryminalne?

Audycja 61 – Nie tylko kryminalne zagadki DNA

Czym różni się gen od ge­nomu? Co z tym wspól­nego ma DNA? Co się se­kwen­cjo­nuje, a co pro­fi­luje, i po co?

Audycja 60 – zobaczyć niewidzialne, czyli o mikroskopach

Co można zo­ba­czyć przez mi­kro­skop? Czy mi­kro­świat jest czarno-biały, czy świeci? Do czego przy­daje się mi­kro­skop konfokalny?

Audycja 59 – Gra w komórki

Co to są ko­mórki ma­cie­rzy­ste? Skąd się je bie­rze? Do czego mogą się przy­dać? Co w tym kon­tek­ście by­dło ma wspól­nego z człowiekiem?

Strona 1 z 7 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›