Przejdź do treści

Gdzie nas usłyszysz

Mia­sto

Dane

Czę­sto­tli­wość

FM

Strona www

Środa godzina

Po­znań

Ra­dio AFERA

ul. św. Ro­cha 11a
61–142 POZNAŃ

98,6

www​.afera​.com​.pl

18:00

Rze­szów

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM

ul. Aka­de­micka 6
35–084 Rzeszów

89

www​.ra​dio​cen​trum​.pl

18:05

Kra­ków

Ra­dio­fo­nia

Fun­da­cja Kra­kow­skiego Ra­dia Aka­de­mic­kiego Żak
ul. Ro­sta­fiń­skiego 8
30–072 Kraków

100,5

www​.ra​dio​fo​nia​.fm

17:35

W‑wa

Aka­de­mic­kie Ra­dio Kampus 

ul. Bed­nar­ska 24
00 ‑310 Warszawa

97,1

www​.ra​dio​kam​pus​.waw​.pl

19:00

Zie­lona Góra

Aka­de­mic­kie Ra­dio INDEX 

ul. Pod­górna 50
65–001 zie­lona Góra

96

www​.in​dex​.zgora​.pl

18:00

Olsz­tyn

Ra­dio UWM FM

Ul. Ka­na­foj­skiego 1
10–957 Olsztyn

95.9

www​.uwmfm​.pl

17:45

Łódź

Stu­denc­kie Ra­dio ”ŻAK”

Po­li­tech­niki Łódzkiej
al. Po­li­tech­niki 7, 93–590 Łódź

88,8

www​.zak​.lodz​.pl

17:20

Lu­blin

Aka­de­mic­kie Ra­dio Centrum
ul. Ra­dzi­szew­skiego 16
20–031 Lu­blin

98,2

www​.cen​trum​.fm

18:20

Wro­cław

Aka­de­mic­kie Ra­dio LUZ
Wy­brzeże Wy­spiań­skiego 27
50–370 Wro­cław, Polska

91,6

www​.ra​dio​luz​.pwr​.wroc​.pl

17:50

Bia­ły­stok

RADIO AKADERA
ul. Zwie­rzy­niecka 4
15–333 Białystok

87,7

www​.aka​dera​.bia​ly​stok​.pl

19:10

Ka­len­da­rium emi­sji au­dy­cji radiowych:

Go­dziny emi­sji PIMP MY MIND w każdą środę

Rze­szów

18:05

Kra­ków

17:35

War­szawa

19:00

Zie­lona Góra

18:00

Olsz­tyn

17:45

Łódź

17:20

Lu­blin

18:20

Wro­cław

17:50

Bia­ły­stok

19:10

2010

6,13,20,27 paź­dzier­nika

3,10,17,24 li­sto­pada

1,8,15,22 grud­nia

2011

2,9,16,23 lu­tego

2,9,16,23,30 marca

6,13,20,27 kwiet­nia

4,11,18,25 maja

1,8,15 czerwca

5,12,19,26 paź­dzier­nika

2,9,16,23,30 li­sto­pada

7,14,21 grud­nia

2012

1,8,15,22,29 lu­tego

7,14,21,28 marca

4,11,18,25 kwiet­nia

2,9,16,23,30 maja

6,13 czerwca

Dane

Czę­sto­tli­wość

FM

Strona www

Go­dzina

Po­znań

Ra­dio AFERA

ul. św. Ro­cha 11a
61–142 POZNAŃ

98,6

www​.afera​.com​.pl

20:00

Rze­szów

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM

Ul. AKADEMICKA 6

35–084 RZESZÓW

89

www​.ra​dio​cen​trum​.pl

18:05

Kra­ków

Ra­dio­fo­nia

Fun­da­cja Kra­kow­skiego Ra­dia Aka­de­mic­kiego Żak
ul. Ro­sta­fiń­skiego 8
30–072 Kraków

100,5

www​.ra​dio​fo​nia​.fm

17:35

W‑wa

Aka­de­mic­kie Ra­dio Kampus 

ul. Bed­nar­ska 24

00 ‑310 Warszawa

97,1

www​.ra​dio​kam​pus​.waw​.pl

19:00

Zie­lona Góra

Aka­de­mic­kie Ra­dio INDEX 

ul. Pod­górna 50

65–001 zie­lona Góra

96

www​.in​dex​.zgora​.pl

18:00

Olsz­tyn

Ra­dio UWM FM

Ul. Ka­na­foj­skiego 1

10–957 Olsz­tyn

95.9

www​.uwmfm​.pl

17:45

Łódź

Stu­denc­kie Ra­dio ”ŻAK”

Po­li­tech­niki Łódzkiej

al. Po­li­tech­niki 7, 93–590 Łódź

88,8

www​.zak​.lodz​.pl

17:20

Lu­blin

Aka­de­mic­kie Ra­dio Centrum
ul. Ra­dzi­szew­skiego 16
20–031 Lu­blin

98,2

www​.cen​trum​.fm

18:45

Wro­cław

Aka­de­mic­kie Ra­dio LUZ
Wy­brzeże Wy­spiań­skiego 27
50–370 Wro­cław, Polska

91,6

www​.ra​dio​luz​.pwr​.wroc​.pl

17:50

Bia­ły­stok

RADIO AKADERA
ul. Zwie­rzy­niecka 4
15–333 Białystok

87,7

www​.aka​dera​.bia​ly​stok​.pl

19:10

Kalendarium emisji audycji radiowych:

Go­dziny emi­sji PIMP MY MIND w każdą środę

Rze­szów

18:05

Kra­ków

17:35

War­szawa

19:00

Zie­lona Góra

18:00

Olsz­tyn

17:45

Łódź

17:20

Lu­blin

18:20

Wro­cław

17:50

Bia­ły­stok

19:10

Kiedy emitujemy audycje?


2010 2011 2012

6, 13, 20, 27 października

3, 10, 17, 24 listopada

1,8,15, 22 grudnia

2, 9, 16, 23 lutego

2, 9, 16, 23, 30 marca

6,13, 20, 27 kwietnia

4, 11, 18, 25 maja

1, 8,15 czerwca

5,12,19, 26 października

2, 9, 16, 23, 30 listopada

7, 14, 21 grudnia

1, 8, 15, 22, 29 lutego

7, 14, 21, 28 marca

4, 11, 18, 25 kwietnia

2, 9, 16, 23, 30 maja

6, 13 czerwca