Przejdź do treści

O wortalu

Wor­tal in­ter­ne­towy Na­uka i Po­stęp po­wstaje w ra­mach re­ali­za­cji pro­jektu „Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu”. Ce­lem wor­talu jest pre­zen­ta­cja ak­tu­al­no­ści ze świata na­uki oraz B+R, pu­bli­ka­cja new­sów i fe­lie­to­nów oraz cie­ka­wo­stek z za­kresu naj­now­szych osią­gnięć na­uko­wych. Na wor­talu pu­bli­ku­jemy ory­gi­nalne ma­te­riały two­rzone przez nas i na­szych partnertów.

Wortal internetowy na​uka​ipo​step​.pl 

Alfa i omega pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Zbiera i przed­sta­wia wszel­kie re­ali­zo­wane w ra­mach pro­jektu dzia­ła­nia. Dro­go­wskaz uła­twia­jący po­ru­sza­nie się po­mię­dzy pro­gra­mami ra­dio­wymi, mul­ti­me­dial­nymi i cza­so­pi­smem. Punkt star­towy Sym­pa­tii Na­uko­wej, two­rzą­cej drogi łą­czące stu­den­tów i śro­do­wi­sko B+R. Miej­sce po­sto­jowe Elek­tro­nicz­nego Ar­chi­wum Tech­niki, za­pew­nia­ją­cego do­stęp do na­uko­wych roz­wią­zań prze­nie­sio­nych do prze­my­sło­wej prak­tyki. Au­to­strada, którą do­cie­rają do was ak­tu­al­no­ści, wy­wiady ze świata na­uki i B+R, cie­ka­wostki do­ty­czące na­uko­wych osią­gnięć. Ma­te­ria­łów do­star­czają part­ne­rzy pro­jektu: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego, Po­li­tech­nika Po­znań­ska, Te­le­wi­zja Pol­ska Od­dział w Po­zna­niu i Ra­dio Afera.


Pimp my mind

Uży­wasz roz­ma­itych urzą­dzeń, ale myśl o tym jak one wła­ści­wie dzia­łają nie daje Ci spo­koju? Drę­czy Cię Twój tech­niczny anal­fa­be­tyzm? Sen z po­wiek spę­dza Ci przy­szłość tech­niki? Nie przej­muj się! Bez­bo­le­śnie i sku­tecz­nie, za po­mocą dzie­się­cio­mi­nu­to­wych ope­ra­cji prze­pro­wa­dza­nych raz w ty­go­dniu, po­sze­rzymy Twe horyzonty!

Pimp my mind. Pod­ra­su­jemy Twój umysł!

Sły­sze­li­ście o in­no­wa­cyj­no­ści? Te­raz mo­że­cie ją rów­nież zo­ba­czyć. Shot na­ukowy po­każe wam rze­czy, o któ­rych fi­lo­zo­fom może się i nie śniło, ale na­ukowcy już to wy­my­ślili. Je­śli słowa „no­wo­cze­sna go­spo­darka” pod­no­szą wam po­ziom ad­re­na­liny we krwi, pod­po­wiemy co studiować. 

Uwaga! Pro­gram za­wiera tre­ści, które za­in­te­re­sują rów­nież aka­de­mic­kich pra­cow­ni­ków naukowych!


Kwartalnik internetowy „Akademickie B+R”

So­czewka przy­bli­ża­jąca w spe­cja­li­styczny spo­sób wszel­kie na­ukowe osią­gnię­cia, ale rów­nież te­maty po­ru­szane w Sho­cie na­uko­wym i Pimp My Mind. Zmie­niamy optykę i ze znaw­stwem przy­glą­damy się szcze­gó­łom. Na­rzę­dzie przy­datne stu­den­tom, ba­da­czom na­uko­wym i ca­łemu śro­do­wi­sku B+R. Od paź­dzier­nika 2011 rów­nież w wer­sji na iPada!

Po­chwal się swoją na­ukową sym­pa­tią! Już wkrótce na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl uru­cho­mimy na­rzę­dzie, dzięki któ­remu opo­wiesz wszyst­kim o swo­ich związ­kach z na­uką, wy­pro­mu­jesz wła­sne osią­gnię­cia i być może znaj­dziesz part­nera, dzięki któ­remu Twoja pla­to­niczna mi­łość do na­uki za­owo­cuje zu­peł­nie re­al­nym potomstwem.


Elektroniczne Archiwum Techniki

Dawno, dawno temu, a ści­ślej w XIX i XX wieku, ry­sunki tech­niczne ma­szyn i urzą­dzeń utrwa­lało się na spe­cjal­nych, uni­ka­to­wych szkla­nych kli­szach. Z tej przy­czyny nie­stety nie każdy ma do nich do­stęp – a na­szym zda­niem po­wi­nien! Nie­które z nich, co gor­sza, w ogóle nie są opi­sane. Ry­sunki na nich umiesz­czone mu­szą zo­stać zi­den­ty­fi­ko­wane przez spe­cja­li­stów me­cha­ni­ków. Śledz­two pro­wa­dzone bę­dzie we współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem In­ży­nie­rów i Tech­ni­ków Me­cha­ni­ków Polskich.

Jego wy­ni­kiem jest otwarte elek­tro­niczne Ar­chi­wum Tech­niki. Ta spe­cjalna baza da­nych bę­dzie du­żym wspar­ciem dy­dak­tycz­nym dla stu­den­tów i pra­cow­ni­ków na­uko­wych. Bę­dzie też ulu­bio­nym miej­scem tych z Was, któ­rzy są za­in­te­re­so­wani hi­sto­rią na­uki i któ­rzy chcą zo­ba­czyć, jak na­ukowe roz­wią­za­nia prze­nosi się do prze­my­sło­wej praktyki.


Bank dziwnych pytań

Za­daj nam — na­wet naj­dziw­niej­sze py­ta­nie — a my spró­bu­jemy na nie od­po­wie­dzieć na ła­mach na­szych pro­gra­mów i prasy. Wy­pró­buj nas i sprawdź wie­dzę na­szych ekspertów!


Wydarzenia

Sta­ramy się in­for­mor­mo­wać Was na bie­żąco o cie­ka­wych wy­da­rze­niach dzie­ją­cych się w świe­cie na­uki i B+R. Or­ga­ni­zu­jesz kon­fe­ren­cję, event, se­mi­na­rium? Na­pisz do nas: redakcja@​naukaipostep.​pl


Aplikacja mobilna

Bądź na bie­żąco z Na­uką i Po­stępem! Apli­kacja mo­bilna Part­ner­skiego Związku Na­uki i Po­stępu po­zwoli ci czer­pać cały czas z moż­li­wości na­szego pro­jektu. In­sta­lując pro­stą apli­kację mo­bilną na swoim smart­fonie, do­sta­jesz moż­li­wość śle­dzenia ak­tu­al­ności ze świata od­kryć na­uko­wych, a także prze­glą­dania pro­gramów mul­ti­me­dial­nych i au­dycji ra­dio­wych. Wszystko bez­po­średnio na ekra­nie Two­jego telefonu.

Zbie­raj ak­tu­al­ności ze świata na­uki, bądź za­wsze po­in­for­mo­wany o re­ali­zo­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach (se­mi­naria, kon­fe­rencje, kon­kursy, ju­we­nalia na­ukowe) oraz po­sze­rzaj ho­ry­zonty z PZNiP i te­le­fonem w ręku!